Обавештење подношењу захтева за измену решења у вези Закона о финансијској подршци породици са децом

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14.02.2024. године (“Службени гласник РС“ бр. 11/24) утврђено је да одреба члана 13. став 1 Закона о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС“ бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – УС, 51/2021 – УС, 53/2021 – УС, 66/2021, 130/2021, 43/2023 – УС и 62/2023), у делу који гласи “одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи “уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“, није у сагласности са Уставом.

Корисници права којима је решење о накнади зарада, односно плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета достављено почев од 15. априла 2019. године, могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену решења које је коначно и правоснажно.

Рок за подндошење захтева истиче 14. августа 2024. године.

Захтев се може преузети овде.