Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима у К.О. Триброде на територији општине Велико Градиште