Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима у К.О. Триброде на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Заводни број: 000172746 2023 07837 004 005 000 001
Датум: 02.02.2024.године
Велико Градиште
Телефон: 012 / 676-106

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА У К.О. ТРИБРОДЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА
У К.О. ТРИБРОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима на територији општине Велико Градиште објављена је у „Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 26/2023.

Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана у периоду од 02. фебруара 2024. године до 19.фебруара 2024. године. Нацрт плана у току трајања јавног увида биће доступан на званичној интернет страници општине Велико Градиште и у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде наведеног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 19. фебруаром 2024. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица могу утицати на планска решења.

Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима у К.О. Триброде на територији општине Велико Градиште

Одељење за урбанизам

и имовинско правне послове