Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Великом Градишту – исправка грешке 13.2.2024

На основу Одлукe председника општине Велико Градиште број  000249931 2024 07837 004 005 000 001 од 09.02.2024.године, Комисија за закуп дана 12.02.2024.године, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп , издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини општине Велико Градиште, и то пословни простор површине 104 м2, који се налази на катастарској парцели број 452/1 К.О Велико Градиште, уписаној у Лист непокретности број 293 К.О Велико Градиште“.
 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година .

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални трошкови , таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси  будући закупац.

Излицитирани износ цене закупа уплаћује се једнократно за цео период закупа у року од 15 дана од дана потписивања уговора о закупу пословног простора.

 1. Почетна цена закупа износи 1.5 евра  по м2 на месечном нивоу у динарској противвредности.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини 4 месечне закупнине почетне цене у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, модел 97, позив на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је 0,2 евра.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп пословног простора у Великом Градишту на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, соба бр.1, на адресу Житни трг бр.1.Велико Градиште.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и означење предмета надметања.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 12.02.2024. године до 19.02.2024. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до 19.02.2024. године до 14 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 20.02.2024. године, са почетком у 10:00 часова у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште у канцеларији број 25/5, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Општинском већу општине Велико Градиште.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине Велико Градиште.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.
 1. Закупац не може преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити у просторијама  општинске управе општине Велико Градиште канцеларија број 25/5, особа за контакт је Данијел Живановић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли Општине Велико Градиште и сајту општине Велико Градиште.

Напомена: Услед техничке грешке у цени, у тачки 3, извршена је исправка тако да уместо 5 евра стоји 1.5 евра.

Број:    000249931 2024 07837 004 005 000 001

Датум  12.02.2024. године

Председник Комисије за закуп

Стевић Саша

image_pdfimage_print