Сазив 12. седнице Привременог органа за 19.01.2024. године (са допуном)

На основу тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Велико Градиште и образовању Привременог органа општине Велико Градиште (“Службени гласник РС“, број 94 /23) и члана 12. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште( „Службени гласник општине Велико Градиште“бр.35/2023)

 

САЗИВАМ

12. СЕДНИЦУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 19. ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ

 

Седница Привременог органа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 08,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште
 2. Предлог Одлуке о давању на коришћење дела непокретности у својини једнице локалне самоуправе
 3. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2023. годину
 4. Предлог Решења о давању сагласности на Посебни програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико градиште за 2024. годину (ЈКП Дунав Велико Градиште)
 5. Предлог Решења о давању сагаласности на измену програма посовања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2024. годину
 6. Предлог Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр.40/2024 од 10.1.2024.г. о измени и допуни Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода
 7. Предлог Решења о давању сагласности на одлуку о измени важећих цена услуга јавног паркирања возила на територији општине Велико Градиште бр.41/2024 од 10.1.2024.г. ЈКП Дунав Велико Градиште
 8. Предлог Решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр. 42/2024 од 10.1.2024.г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Ценовник одржавања чистоће на површинама јавне намене- одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета (ЈКП Дунав Велико Градиште)
 10. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по парници п.бр. 428/23 пред основним судом у Великом Градишту
 11. Предлог Решења о одобравању стипендије Милици Врачарић за мастер студије
 12. Предлог Решења о усвајању захтева Божанић Мирјане за плаћање дуга за струју на рате
 13. Предлог Решења о обустави поступка покренутим по Решењу бр.410-10/2021-01-2 од 24.12.2021. године и поврату уплаћеног депозита
 14. Предлог Решења о формирању Комисије за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица
 15. Предлог Решења о формирању радне групе („Локално управљање за људе и природу“)
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Елаборат о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ЈКП Дунав)
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве (ОУ минибус)
 19. Предлог Решења о додели средстава (Спортски савез – Гага рели)
 20. Тумачење анекса 3 уговора о поверавању обављања комуналне делатности 

Број: 000073241 2024 07837 001 000 000 001

 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић

 

ажурирано 18.01.2024:

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 12.СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 17. Пословника Привременог органа општине Велико Градиште предлажем да се у дневни ред 12. седнице Привременог органа уврсти и:

 1. Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма образовања и васпитања у Предшколској установи „Мајски Цвет“ Велико Градиште
 2. Предлог Решења о давању сагласности Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште на Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште“ број 48 од 15.01.2024. године
 1. Предлог Решења о обустави поступка по жалби привредног друштва Argento Lago DOO Велико Градиште изјављене на решење Општинске управе општине Велико Градиште- Одељења за инспекцијске послове

Број: 000073241 2024 07837 001 000 000 001

Председник Привременог органа

Драган Милић

image_pdfimage_print