Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023) и члана 2. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022),  а по спроведеном II Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2023/2024 годину, број 000363684 2023 07837 001 000 000 001 од 15. 11. 2023. године,

Привремени орган општине Велико Градиште на својој 6. седници одржаној дана 06.12.2023. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину, на основу II Конкурса, додељује се следећим студентима:

 

  1. Мандић Јовану из Великог Градишта – студенту прве године Универзитета у Новом Саду, Природно-математичког факултета, студијски програм: хемија
  2. Живковић Андрији из Триброда – студенту друге године Београдске академије пословних и уметничких струковних студија, студијски програм: порези и царине

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 15.000,00 динара, односно за студенте који су треће и свако наредно дете у породици у месечном износу од 20.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија ће се објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште, на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу члана 3. Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину, број 000354805 2023 07837 001 000 000 001 од 13. 11. 2023. године, дана 15. 11. 2023. године, расписан је II Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2023/2024 годину за 3 студената.

На објављени Конкурс поднете су 2. уредне пријаве, обе се односе на тражена дефицитарна занимања.

За трећу стипендију која је расписана за студенте из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе, нема поднетих захтева.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2023. и 2024. годину.

Поука о правном средству: Ова одлука је коначно у управном поступку и против исте се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од када је подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број: 000363684 2023 07837 001 000 000 001

           

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  

Драган Милић с.р.