Oдлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023) и члана 2. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022),  а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2023/2024 годину, број 000287700 2023 07837 004 001 000 001 од 16. 10. 2023. године,

Привремени орган општине Велико Градиште на својој 3. седници одржаној дана 13.11.2023. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Живановић Марку из Мајиловца – студенту треће године Универзитета у Београду, Саобраћајног факултета, на модулу: телекомуникациони саобраћај и мреже
  2. Милановић Стефану из Острова – студенту прве године Универзитета у Београду, Филозофског факултета, студијски програм: психологија
  3. Бановић Анђелији из Великог Градишта, студенту прве године Универзитета у Крагујевцу, Факултета медицинских наука, смер: медицина
  4. Ивановић Наталији из Кусића – студенту прве године Универзитета у Београду, Грађевинског факултета
  5. Панћика Александри из Кусића – студенту треће године Универзитета у Београду, Филолошког факултета, студијски програм: немачки језик
  6. Стевић Александри из Триброда – студенту прве године Универзитета у Београду, Пољопривредног факултета, смер: прехрамбена технологија
  7. Животић Александру из Затоња – студенту прве године Универзитета у Београду, Саобраћајног факултета
  8. Томић Катарини из Макца – студенту прве године Универзитета у Београду, Саобраћајног факултета, смер: логистика
  9. Мркаљ Александри из Великог Градишта – студенту прве године Универзитета у Београду, Фармацеутског факултета

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 15.000,00 динара, односно за студенте који су треће и свако наредно дете у породици у месечном износу од 20.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

Због исказаних потреба установа за нове недостајуће кадрове, расписати други конкурс за доделу 3 стипендије за следећа занимања:

-Хемијски или Природно-математички факултет, студијски програм: хемија, 1 стипендија

-Београдску академију пословних и уметничких струковних студија, студијски програм: порези и царине, 1 стипендија, и

-једну стипендију, студенту из осетљивих друштвених група без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе.

Члан 4.

Одлука о додели стипендија ће се објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште, на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs 

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину, дана 16. 10. 2023. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2023/2024 годину за 12 студената.

На објављени Конкурс поднето је 12 пријава, од којих се 8 пријаве односе на дефицитарна занимања, 3 на студенте из осетљивих друштвених група и 1 пријава које не испуњава услове конкурса у погледу тражених занимања.

Подносиоцу пријаве Голубовић Анђели из Великог Градишта није признато право на доделу стипендије јер уписани факултет, није у складу са ставом III Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину, односно студент је уписан на факултет, студијски програм  за који није  расписана стипендија.

Подносиоцима пријава: Симић Јовану из Великог Градишта, студенту прве године Пољопривредног факултета и Тодоровић Јани из Пожежена, студенту прве године Филозофског факултета, није признато право на доделу стипендије јер је чланом 7. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште, прописано да уколико се за исту стипендију пријави више студената, врши се рангирање по утврђеном редоследу и то: треће дете у породици, па затим виша година студија, континуитет у школовању, виша просечна оцена на основу чега је стипендија додељена студентима који су наведени у диспозитиву одлуке.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2023. и 2024. годину.

Поука о правном средству: Ова одлука је коначно у управном поступку и против исте се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од када је подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број: 000354805 2023 07837 001 000 000 001

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОГРАНА 

Драган Милић

image_pdfimage_print