Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу Фотонапонске електране – ажурирано

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 000392790 2023 07837 004 005 350 068
Датум: 29.11.2023.год.
Велико Градиште

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

  • Изградњу Фотонапонске електране на земљи снаге 3 МW са целокупном предајом енергије у дистрибутивни систем, на кп.бр. 2559/9, 2559/11 и дела 2559/3 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „BOP SOLAR“ д.о.о. Тошин бунар бр.272, Београд, број предмета 000392790 2023 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.12.2023.године до 12.12.2023.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 25/5 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Снежана Костић дипл.гео.пр.пл.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.12.2023. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

Урбанистички пројекат (ажурирано 07.12.2023)

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print