Обавештење о Јавној презентацији Урбанистичког пројекта – aжурирано

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 000389780 2023 07837 004 005 350 068
Датум: 28.11.2023.год.
Велико Градиште

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

  • Стамбено-пословни објекат, спратности Су+П+3, на кп.бр. 2374/11 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „МЕГА ИНВЕСТ ДУО 012“ д.о.о. Великог Градишта МБПЛ 21712744, ПИБ 112645517 из Великог Градишта ул.Карпатска бр.1А и Ђурић Ивана из Великог Градишта, број предмета 000389780 2023 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.12.2023.године до 11.12.2023.године у згради Општине Велико Градиште. Ближе информације могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији бр. 25/5 у приземљу, а лице задужено за  давање информација поводом јавне презентације је Снежана Костић дипл.гео.пр.пл.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 11.12.2023. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

Урбанистички пројекат (ажурирано 05.12.2023)

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print