Јавни увид Плана детаљне регулације Еко–Солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са стратешком проценом утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-208/2022-06
Датум: 08.11.2023. године
Телефон: 012/676-106

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЕКО – СОЛАР  БЕЛИ БАГРЕМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове у складу са чланом 50. („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланова 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

Оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЕКО – СОЛАР  БЕЛИ БАГРЕМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације Еко-Солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште објављена је у „Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2022.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 08.11.2023. године до 08.12.2023. године. Нацрт плана и и стратешка процена утицаја на животну средину, у току трајања јавног увида биће доступани на званичној интернет страници општине Велико Градиште и у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида биће одржана јавна презентација дана 16.11.2023. године у 10 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно до 08.12.2023. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 13.12.2023. године, у великој сали општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 12 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

ПДР Еко Солар нацрт

Катастарско-топографски план са границом обухвата плана

Постојећа намена

Планирана намена

План саобраћаја регулације и нивелације

План парцелације површина јавне намене

Синхрон план

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину – План детаљне регулације Еко-Солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште

Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

image_pdfimage_print