Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом

На основу чл.12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада за избор корисника, донетог од стране Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант), за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, бр.решења 000164635 2023 од 17.7.2023.године на седници која је одржана, дана 28.јула 2023. године, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И  ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ  

 

            Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица која живе на територији општине Велико Градиште, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању  и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми.

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

           Подносилац пријаве на Jавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус и то: да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства, само уколико су статусу избеглице или су били у статусу избеглице у Републици Србији);
 2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Велико Градиште, у моменту објављивања јавног позива(опционо);
 3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 4. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
 5. да од момента стицања избегличког статуса нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 6. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 7. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 8. да нису на коначној листи реда првенства у другим програмима за трајно решавање стамбене потребе;
 9. да сеоска кућа са окућницом, односно одговарајућа непокретност за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је    предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
 10. да је сеоска кућа са окућницом, односно одговарајућа непокретност за коју  Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола

или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

– да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

 1. да нису у крвном, тазбинском или адоптивном сродству са прдавцем предметне непокретности.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Предлога листе корисника за доделу Помоћи избеглицама са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту:Предлог листе).

Сеоска кућа са окућницом за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица куповином сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине Велико Градиште,  већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 1.950.000,00 динара.

Износ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности одобрава се у максималном износу до 1.700.000,00 динара, док се једнократнa помоћ у грађевинском и другом материјалу и опреми одобрава у максималном износу до 250.000,00 динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћиу грађевинском и другом материјалу и опреми може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из става 2. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању прелази износ од 1.700.000,00 динара, пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности прелази износ од 2.550.000,00 динара, пријава се одбија.

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац Пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 1. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 2. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису обновили, отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Наводи из изјаве биће предмет провере од стране Комисије;

 1. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

– за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника и

– за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

 1. Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставитили личну изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања нити друге повремене или привремене приходе;

– Уколико подносилац пријаве или члан породичног домаћинства остварују повремене или привремене приходе, потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа о висини повремених и привремених нето прихода.

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврданадлежне службе; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинстване остварује приходе од пензије потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, земљи порекла и/или другој држави;

 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7. овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежнe комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.)

– Лекарски налаз не старији од годину дана;

 1. За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 1. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 2. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
 3. Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;
 4. Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште који су предмет купопродаје уписани без терета, односно у коме је сеоска кућа уписана као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола,  или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

 1. Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
 2. Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Предлога листе, а на позив Комисије, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен;
 3. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;
 4. Фотокопију личне карте (обе стране) продавца сеоске куће, односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом.
 5. Изјаву да су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства сагласни да Комисија, за потребе поступка, може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. Наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника, а потписују је подносилац захтева и сви пунолетни чланови породичног домаћинства, док за малолетне чланове домаћинства изјаву потписују родитељ, односно старатељ.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 и Аутентично тумачење 2/2023 – одлука УС) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља: потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције, али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе из члана 7. став 1. тачка 2) овог Правилника; извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив.

Комисија доноси ОДЛУКУ о додељивању Помоћи, на основу реда првенства,који се утврђује се на основу броја бодова које подносилац Пријаве на Јавни позив оствари, према следећим мерилима: 

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

(3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

(3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

(4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

(4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

(4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по

породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

(6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

(6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

(7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

(7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

(8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

(8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење од 100% – 20 бодова; – за телесно оштећење од 90% – 15 бодова, и

– за телесно оштећење од 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства са телесним оштећењем или губитком радне способности.

9) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства –20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8) подтач. (8.1) и (8.2) овог члана.

Уколико се подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

10) Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

Уколико два или више Подносилаца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце;

2) има већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на територији Општине/Града на којој конкурише за Помоћ и

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.
                                   

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: општина Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењење становању  и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми“.

Рок за подношење Пријава за остваривање Помоћи је

од  6.11.2023. до 6.12.2023. године 

К   о   м   и   с   и   ј   а

image_pdfimage_print