II Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2023/2023. годину

На основу члана 3. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022) и члана 3. Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2023/2024. годину, број 000354805 2023 07837 001 000 000 001 од 13. 11. 2023. године, Привремени орган општине Велико Градиште, објављује 

 

II  К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

 ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024  ГОДИНУ

 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА 

У школској 2023/2024. години, по основу II конкурса стипендираће се 3 студента и то:

1 Хемијски или Природно-математички факултет, студијски програм: хемија 1. стипендија
2 Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, студијски програм: порези и царине 1. стипендија
3 Студент из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе 1. стипендија

Студент из осетљиве друштвене групе, остварује право да учествује на конкурсу, уколико  испуни један од следећих услова:

  • да су он и чланови његове породице корисници новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад, или да их је Центар препознао као материјално угрожену породицу,
  • да је дете без родитељског старања,
  • да је из једнородитељске породице (живи с једним родитељем, а други родитељ није жив, или нема податак о другом родитељу у изводу из МКР)
  • да припада ромској националној мањини,
  • да је лице са инвалидитетом,
  • или лице са хроничним болестима (бронхијална и срчана астма, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, епилепсија, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, и сл.)

Право на стипендију могу остварити редовни студенти са територије општине Велико Градиште, дефицитарних занимања и студенти из осетљивих друштвених група који уписују у предвиђеним роковима одговарајуће године студија.

Стипендија се не може користити за поновљену годину студија на истом или другом факултету, изузев студената са инвалидитетом који за исту годину студија у некој од предходних школских година нису користили стипендију која се додељује из буџета на републичком или локалном нивоу.

Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.

Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.

Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије  са одговарајућом важећом каматом.

По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на територији општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.

II  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

            Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

– пријаву на конкурс,

– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут,

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе,

– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)

– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду

– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Осим наведених обавезних докумената у зависности од потреба достављају се и:

-копије извода за сву децу у породици (уколико је студент треће дете у породици),

-оверену копију документа који потврђује инвалидност студента,

-копију решења о признавању права на новчану социјалну помоћ или потврду Центра,

-копију извода из матичне књиге умрлих,

-доказ о постојању хроничног обољења,

-један од доказа да студент припада ромској националној мањини (решење о упису у посебан бирачки списак студента или једног од његових родитеља, лична изјава оверена од надлежног органа, потврда издата од регистрованог ромског удружења).

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за пријављивање на Конкурс је закључно са 30. 11. 2023. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се разматрати.

IV  ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА 

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Одлуком о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2020 и 22/2022).

Одлуке су доступне на линковима:

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2021/01/Sluzbeni-glasnik-38-2020.pdf

https://velikogradiste.rs/wp-content/uploads/2022/07/Sluzbeni-glasnik-br-22-2022.pdf

Одлука о додели стипендија објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs           

ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ 

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег  степена образовања.

Са изабраним стипендистом, председник општине Велико Градиште закључује  Уговор о стипендирању.

Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут. 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018- др. закон и 10/2019), као  и све информације везане за Конкурс, могу се  добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу– канцеларија број 1. и 4, или на мејл milavesna06@yahoo.com, контакт особа Весна Милановић.

Број: 000363684 2023 07837 001 000 000 001

Датум: 15. 11. 2023. године

 ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Милић

image_pdfimage_print