Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта (ажурирано)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број: 000303891 2023 07837 004 005 000 001
Датум: 23.10.2023.год.
Велико Градиште

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за:

  • Стамбени објекат за колективно становање – вишепородични са више од три стана, на кп.бр. 531 и 532 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „СТИЛ СТАН 012“ д.о.о. из Великог Градишта, број предмета 000303560 2023 07837 004 005 350 068;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 30.10.2023.године до 06.11.2023.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 06.11.2023. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

ажурирано дана 30.10.2023. године:
Урбанистички пројекат

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print