Јавни позив за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за адаптацију или завршетак стамбеног објекта на територији општине Велико Градиште

На основу члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењеној за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, поступку и начину рада Комисије бр.решења 000164629 2023 од 17.7.2023.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима нс територији општине Велико Градиште (у даљем тексту: Комисија),  дана 28.јула 2023. године, расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ЗАВРШЕТАК СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 

            Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања  кроз набавку грађевинског материјала и опреме.

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус, и то:
 • да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије

(НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине

Велико Градиште

 1. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и некога од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 1. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта;

 1. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта;
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу;
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
 1. да непокретност из става 1. Тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да од момента стицања избегличког статуса нису обновили, отуђили, поклонили или заменили, непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. да не поседују у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
 4. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 5. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим би решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став.2., осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 250.000,00 динара;
 6. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 7. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
 8. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији општине Велико Градиште.

Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. Овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Предлога листе корисника за доделу Помоћи избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Предлог листе).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачка 4. овог члана, није релевантан.

Помоћ је бесповратна и  одобрава се за набавку грађевинског материјала и опреме неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала и опреме износи до 800.000,00 динара, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 250.000,00 динара по породичном домаћинству;

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), изградњу/доградњу санитарног чвора, хидроизолацију зидова, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Опрема се искључиво односи на санитарни материјал, електо и водоводни материјал и бојлере за купатило/кухињу, а не односи се за набавку намештаја и електричних кућних апарата.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднете Пријаве.

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

 1. Попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

 1. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 2. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 3. Изјаву оверену у код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 4. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
 • за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
 • за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
 1. Доказ о приходима:

-Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване код Националне службе за запошљавање и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; У случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања нити друге повремене или повремене приходе;

* Уколико подносилац пријаве или члан породичног домаћинства остварују повремене или привремене приходе, потребно је доставити личну изјаву оверену код надлежног органа о висини повремених и привремених прихода.

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив- за запослене чланове породичног домаћинства;

-Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања Јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе; у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије – изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује            примања по основу пензије у Републици Србији, земљи порекла и/или другој држави;

 • За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);
 • Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју
 • Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 • Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
 • За једнородитељску породицу прилаже се:

-потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

-извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;

-пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити  изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 • Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
 • Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 • Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
 • Доказ о легализацији, однсоно озакоњењу непокретности из члана 3. став 2. овог Правилника, потребно је доставити најкасније до доношења Предлога листе, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа;
 • Изјаву да су подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства сагласни да Комисија, за потребе поступка, може извршити увид, прибавити и обрадисти личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања. Наведену изјаву није потребно оверавати код јавног бележника, а потписују је подносилац захтева и сви пунолетни чланови породичног домаћинства, док за малолетне чланове домаћинства потписују родитељ, односно старатељ.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. Овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, 95/18) и аутентично тумачење 2/2023 – одлука УС)  (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције, прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; врши проверу имовног стања Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, икључујући и малолетне чланове породичног домаћинства у електронској бази РГЗ-а, прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли  су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља  уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изричито изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете Пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по Пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношења правилне и законите одлуке.

Комисија утврђује ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме за побољшање услова становања (у даљем тексту: Јавни позив) оствари и доноси ОДЛУКУ, а према следећим мерилима:

 • Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

 • Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
 • Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

 • Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

 • Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
 • Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

 • Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова (по породичном домаћинству);

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова (по породичном домаћинству).

Приликом бодовања Пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству.

Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 • Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

–   ако постоји делимична радна способност – 10 бодова

–   ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење,           Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

 • Болести од већег социо–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова ( по члану породичног домаћинства).

Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног    домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. (8.1) и (8.2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у    пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана    породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

 • Бруто површина непокретности по члану породичног домаћинства;

(10.1) до 15м² – 50 бодова и

(10.2) до 24м² – 30 бодова.

Приликом примене овог мерила Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објекта из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији доставља стручна служба општине Велико Градиште.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: општина Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми“.

Рок за подношење Пријава за остваривање Помоћи је

од  2.8.2023. до 31.8.2023. године    

К   о   м   и   с   и   ј   а

image_pdfimage_print