Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације Еко-солар и Ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-208/2022-06
Датум: 07.07.2023.године
Телефон: 012 / 676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКО-СОЛАР И ВЕТРОПАРК БЕЛИ БАГРЕМ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон, 9/20 и 52/21).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКО-СОЛАР И ВЕТРОПАРК

БЕЛИ БАГРЕМ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације Еко-солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште објављена је у „Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2022.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 7. jула 2023. године до 21. jула 2023. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде наведеног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 21. jула 2023. године до 15 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица могу утицати на планска решења.

Елаборат за рани јавни увид

Одељење за урбанизам

и имовинско правне послове

image_pdfimage_print