Обавештење о Јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Заводни број: 000177371 2023 07837 004 005 000 001
Датум: 12.07.2023.год.
Велико Градиште
 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА 

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката за:

  • Туристички објекат апартманског типа, на кп.бр. 2366/410 и 2366/423 у К.О. Велико Градиште, инвеститор Спасић Филип из Великог Градишта, број предмета 000176865 2023 07837 004 005 000 001;
  • Реконструкција и надградња стамбено-пословног објекта, спратности П+1, на кп.бр. 447 у К.О. Велико Градиште, инвеститор Пршендић Јелена из Великог Градишта,број предмета 000176879 2023 07837 004 005 001;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 19.07.2023.године до 25.07.2023.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 25.07.2023. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ