Сазив 87. седнице Општинског већа за 20.06.2023. год.

На основу члана 12. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

 

С  А  З  И  В  А  М

87. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 20.06.2023. год. (уторак) 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2022. годину, (прилози су због обимности нарезани на диску),
 2. Нацрт Одлуке о усвајању Плана развоја општине Велико Градиште за период 2023.-2033. године, (због обимности материјала, План је нарезан на диску),
 3. Предлог Одлуке о давању позитивног мишљења на Предлог Одлуке о додели општинских награда за 2023. годину,
 4. Предлог Одлуке о давању позитивног мишљења на Предлог Одлуке о додели повеље,
 5. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Великог Градишта,
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле, (Унион МЗ Пожаревац),
 7. Нацрт Решења о преносу права својине општине Велико Градиште у јавну својину Републике Србије на к.п.бр. 2234/33 К.О.Велико Градиште,
 8. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2022.- 31.12.2022.године, ликвидационог управника ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“- у ликвидацији,
 9. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Курјаче и Захтева Црвеног крста општине Велико Градиште,
 10. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Дома здравља Велико Градиште,
 11. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Туристичке организације општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решење о давању сагласности Удружењу „ПУЖ – помоћ угроженим животињама“ из Великог Градишта, да може користити део к.п.бр. 3692/3 у К.О. Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о додели средстава Ловачком удружењу „Голуб“из Великог Градишта,
 14. Предлог Решења о додели средстава Ловачком удружењу „Фазан – Средњево“ из Средњева,
 15. Предлог Решења о додели средстава Спортском савезу општине Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о усвајању Захтева Мијатовић Здравка из Ариља, за надокнаду штете на аутомобилу приликом удара у рупу на путу,
 17. Предлог Решења о одбијању Захтева Баља Слађане из Великог Градишта за одобрење једнократне новчане помоћи,
 18. Предлог Решења о одбијању Жалбе бр. 353-261/2023-07 од 09.06.2023. године Николић Југослава из Рама изјављене на Решење Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште,
 19. Разно.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.     

image_pdfimage_print