Сазив 84. седнице Општинског већа за 15.05.2023. год.

На основу члана 12. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 6/2023),

С  А  З  И  В  А  М

84. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 15.05.2023. год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о давању позитивног мишљења Скупштини општине Велико Градиште за усвајање Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште,
 2. Нацрт Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2023. године,
 3. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима,
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Горан из Пожаревца),
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Љубиша из Десина),
 7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Иван Штофхањ из Пожаревца),
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Милан Бисерчић из Београда),
 9. Нацрт Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Драгиша Милић),
 10. Нацрт Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Пауновић Милена),
 11. Нацрт Решења о престанку права закупа јавних и других површина у Великом Градишту, (Лукић Мирјана),
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора), за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године,
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године, (I квартал),
 14. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину, (друга измена),
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по финансијском извештају за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 17. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“,
 18. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 19. Предлог Правилника о измени и допуни Правилнка о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште,
 20. Предлог Одлуке о давању у закуп непокретности из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом Ловачком удружењу „Фазан“ из Средњева – Секција Макце,
 21. Предлог Одлуке о давању у закуп непокретности из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом Ловачком удружењу „Фазан“ из Средњева – Секција Дољашница,
 22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Миша Живановић“ из Средњева,
 23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (јубиларне награде),
 24. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, (солидарна помоћ),
 25. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Туристичке организације општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решеља о давању сагласности на Правилник о пијачном реду ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 27. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравстевеном и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама,
 29. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2022. годину,
 30. Предлог Решења о обијању Жалбе број 353-665/2023-07 од 19.04.2023. године изјављене на Решење Одељења за локални економски развој, жалиоца Здравковић Зорана ПР, ТР „Дунав 2019“ из Великог Градишта,
 31. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Кисиљево на Одлуку о давању у закуп пословног простора корисника МЗ Кисиљево са магацинским простором,
 32. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П. Бр. 308/22 пред Основним судом у Великом Градишту,
 33. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П. Бр. 105/23 пред Основним судом у Великом Градишту,
 34. Предлог Решења о усвајању Захтева Делић Сање из Макца за признавање права на отпис дуга по основу Уговора о закупу непокретности на одређено време,
 35. Предлог Решења о одбацивању Захтева за повлачење и сторнирање Решења о наплати и Решења о извршењу ИИ бр. 1071/2018, као недозвољен,
 36. Предлог Решења о одбијању Захтева Васић Милице из Великог Градишта, за ослобађање плаћања услуге изношења смећа, као неоснован,
 37. Предлог Решења о усвајању захтева МЗ Рам ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп пословног простора корисника МЗ Рам,
 38. Информација – Правдање средстава Црвеног крста Велико Градиште,
 39. Разно.

Број:0618/2023-01-4      

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.     

image_pdfimage_print