Сазив 23. седнице Скупштине општине Велико Градиште за 25.05.2023. год.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине Велико Градиште“ бр.3/2023),

 

САЗИВАМ

23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 25.МАJ 2023. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште
 3. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању Комисије за израду Нацрта Статута,
 4. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2023. године,
  4.1 Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта
 1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Анекса бр.3.Уговора о поверавању обављања комуналних делатности,
 4. Предлог Одлуке о отуђењу објекта пристана са припадајућом опремом, без накнаде, из јавне својине општине Велико Градиште у корист јавне својине Републике Србије,
 5. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Иван Штофхањ из Пожаревца)
 6. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Милан Бисерчић из Београда)
 7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Горан из Пожаревца),
 8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Љубиша из Десина),
 9. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Драгиша Милић),
 10. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Пауновић Милена),
 11. Предлог Решења о престанку права закупа јавних и других површина у Великом Градишту, (Лукић Мирјана),
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора), за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године, (I квартал),
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину, (друга измена),
 15. Предлог Решења о давању сагласности на допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по финансијском извештају за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“,
 18. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр.2 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште.
 20. Информација – Правдање средстава Црвеног крста Велико Градиште.

Н а п о м е н а:  Предлог Одлуке за тачку 2. биће достављен на седници Скупштине, одмах након што Општинска изборна комисија достави Решење о додели мандата наредном кандидату за одборника.

Прилози за тачке  9 и 10 су истоветни и приложени су уз тачку 9.

Број: 06-19/2023-01-1                                                               

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Владимир Штрбац

image_pdfimage_print