Јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Буџет по мери грађана – и ти се питаш“

На основу члана 11. Правилника о укључивању грађана у буџетски процес („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр 9/2023 и 12/2023), Председник општине Велико Градиште дана 03.05.2023. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање пројеката од јавног интереса–акције

„Буџет по мери грађана – и ти се питаш“

 

 1. Опште напомене

Општина Велико Градиште суфинансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење акције „Буџет по мери грађана – и ти се питаш“ који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на уређењу јавних површина) у сарадњи са општином Велико Градиште.

Конкурс спроводи Радна група за праћење и извештавање програма, програмских активности и пројеката и израде буџета (Даље: Радна група).

Радна група је у току поступка израде Правилника о укључивању грађана у буџетски процес одржала у периоду од 15.03.2023. до 22.03.2023. године 4 састанка са грађанима и то:

 • 15.03.2023. године са осетљивим групама (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ),
 • 17.03.2023. године са родитељима деце са сметњама у развоју,
 • 21.03.2023. године са ђачким парламентом и
 • 22.03.2023. године са удружењима грађана.

Након одржаних састанака са грађанима прихваћени су следећи предлози грађана:

 • Број грађана који подносе пројекат који се односи на осетљиве групе смањен је на 3, како би се подстакли грађани да подносе пројекте у корист осетљивих група,
 • Општинска управа општине Велико Градиште по службеној дужности прибављаће потврде тј.уверења о измиреним пореским обавезама грађана који конкуришу са предлогом пројекта.

Локална заједница је појам који укључује одређено подручје -улицу, део улице, блок зграда, стамбена заједница или месна заједница као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате у комуналној инфраструктури као што је уређење паркова, дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Велико Градиште окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 5 потписа грађана у селима, односно 8 потписа грађана у Великом Градишту који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

За пројекте који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ) право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Велико Градиште окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 3 потписа грађана који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

Потписници могу бити грађани који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиштекоји су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину, односно друга лица који су измирила пореске обавезе по основу пореза на имовину на територији општине Велико Градиште.

Потврду о измиреном порезу не подносе грађани, већ их по службеној дужности прибавља Радна група, односно Општинска управа.

Све предложене активности у оквиру пројекта се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини општине Велико Градиште. Надлежно одељење Општинске управе општине Велико Градиште ће на захтев групе грађана, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва и о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.

Изузетно, активности се могу спроводити и на земљишту које је у својини Републике Србије, уз сагласност носиоца права својине, односно корисника земљишта.

 1. Циљеви јавног позива

Циљеви акције„Буџет по мери грађана – и ти се питаш“ су:

– подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалних заједница,

– развој партнерских односа између грађана и општине Велико Градиште у решавању дела проблема кроз заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину,

– омогућавање брже реализације пројеката којима се решава део проблема за оне групе грађана који су исказали спремност на додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројеката,

– подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног понашања у локалној заједници.

 1. Финансирање пројеката

Пројекат се финансира са укупно 4.125.000,00 динара. Средства за реализацију пројекта обезбеђена су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину.

Минимално 20% средстава биће одређено за финансирање пројеката који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи).

Група грађана може поднети највише 1 пројекат.

Општина Велико Градиште суфинансира максимално 90% оправданих трошкова пројекта, с тим да тај износ не може бити већи од 1.000.000,00 динара, док износ од минимално 10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује подносилац пројекта (група грађана) волонтерским радом, из сопствених средстава или кроз подршку локалних привредника.

Прихватљиви трошкови за суфинансирање из буџета општине Велико Градиште укључују:

– трошкове пројектних активности које се спроводе на земљишту које је у јавној својини општине Велико Градиште,

– трошкове услуга у оквиру пројектних активности,

– трошкове набавке опреме,

– трошкове који директно произилазе из реализације пројекта и

– остале трошкове.

Неприхватљиви трошкови- трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета општине Велико Градиште:

– зараде и хонорари за управљање реализацијом пројекта,

– активности које се спроводе на земљишту које није у јавној својини општине Велико Градиште,

– пројекти са комерцијалним ефектима,

– пројектне активности који су претходне године већ биле финансиране,

– инвестициона улагања у изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре,

– инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног простора, куповину земље или зграда,

– активности путовања, студије, учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,

– организација манифестација,

– пројекти чије су активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама,

– покривање губитака или дуговања,

– трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији) и

– активности пројекта који се већ финансирају из других извора.

Сви предложени пројекти који испуњавају конкурсне услове биће рангирани.

Решење о избору пројеката за суфинансирање доноси Општинско веће на основу Предлога радне групе.

Подносилац предлога пројекта чији пројекат буде прихваћен за суфинансирање неће имати могућност управљања финансијским средствима, већ ће сва планирана плаћања вршити управа општине Велико Градиште.

 1. Правила јавног позива

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Велико Градиште окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 5 потписа грађана у селима, односно 8 потписа грађана у Великом Градишту који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

За пројекте који су у интересу осетљивих група (особе ромске националне припадности, особе са инвалидитетом и корисници новчане социјалне помоћи ) право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Велико Градиште окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 3 потписа грађана који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину.

Потписници могу бити грађани који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину, односно друга лица који су измирила пореске обавезе по основу пореза на имовину на територији општине Велико Градиште.

Финансијску подршку општине Велико Градиште могу добити искључиво пројекти који се баве решавањем дела мањих проблема локалних заједница на територији општине Велико Градиште,на земљишту које је у јавној својини општине Велико Градиште и који:

-доводе до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице;

-укључују допринос заједнице(волонтерски рад,нефинансијску и финансијску подршку локалних привредника и слично);

-непосредно доприносе унапређењу квалитета живота у локалној заједници;

-имају реалан приступ у решавању проблема локалне заједнице;

-на оржив начин дугорочно утичу на постизању позитивне друштвене промене,

-висина трошкова која је предвиђена пројектом мора да буде тржишно утемељена.

Примери прихватљивих активности:

-уређење паркова (израда стаза,набавка мобилијара,набавка садница);

-уређење дечијих игралиша (поправка постојећих игралишта,изградња нових игралишта,а у складу са тренутно важећим стандардима);

-уређење шеталишта

-уређење излетишта

-уређење неуређених зелених површина

-уређење спортских терена

-уклањање мањих дивљих депонија

-уређење прилаза за лица са инвалидитетом

-и сличне активности.

Пројекти се морају реализовати у року од 6 месеци од дана доношења одлуке.

 1. Процес подношења предлога пројекта

Подносилац предлога пројекта (група грађана) доставља следећу документацију:

-Попуњен формулар за пријаву предлога пројекта(може се преузети са сајта)

-Буџет пројекта

-Листу од 5 потписа грађана у селима, 8 потписа грађана у Великом Градишту или 3 потписа грађана за пројекте који су у интересу осетљивих група, а који су измирили пореске обавезе по основу пореза на имовину, са њиховим својеручним потписима.

Подносилац предлога пројекта (група грађана) попуњава документа на српском језику, ћириличним писмом. Предлог пројекта написан руком неће се сматрати важећим.

Пријаве се предају на писарници Општине Велико Градиште или путем поште (препоручено) на адресу: Велико Градиште, улица Житни трг 1, са назнаком ,, ЈАВНИ ПОЗИВ – АКЦИЈА „БУЏЕТ ПО МЕРИ ГРАЂАНА – И ТИ СЕ ПИТАШ“ у ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ, са напоменом на предњој страни:

,, НЕ ОТВАРАТИ“

На задњој страни затворене коверте обавезно навести назив пројекта и име и презиме особе за контакт.Особа за контакт ће контактирати са Радном групом и обављати друге послове у име свих учесника.

Конкурс траје до 02.06.2023.године.

 1. Вредновање и рангирање предлога пројекта

Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката утврђује Радна група.

Процес вредновања и селекција предлога пројеката врши се у два корака.

Први корак обухвата  административну проверу. Радна група врши административну проверу по следећим критеријумима:

                     АДМИНИСТРАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ          ДА          НЕ
Предлог пројекта поднесен у року
Информације о називу пројекта, као и име и презиме особе за контакт су јасно наведене на задњој страни коверта
Предлагач пројекта је неформална група грађана
Предлагач је поднео максимално 1 предлог пројекта
Сва документа захтавана овим конкурсом су попуњена и потписана
Предлог пројекта је написан на српском језику , ћириличним писмом

 

Обезбеђено је суфинансирање пројекта (минимум 10% од укупне вредности пројекат изражено кроз волонтерски рад или финансијску  и нефинансијску подршку локалних привредника)
Пројекат траје максимално 6 месеци

Предлог пројекта мора испунити све горе наведене критеријуме( сви одговори морају бити ,,ДА“) како би пројекат био прихваћен за наредни круг вредновања.

Неблаговремене и непотпуне и пријаве које нису у складу са условима конкурса, Радна група неће разматрати.

Други корак је техничко вредновање квалитета предлога пројекта, као и његовог утицаја на локалну заједницу. Технички критеријуми су подељени у 2 групе – прва група оцењује квалитет предлога пројекта, док друга група оцењује утицај предлога пројекта на локалну заједницу. Број бодова се додељује на следећој скали: 1= незадоваољавјуће, 2= лоше, 3= прихватљиво, 4= добро, 5= одлично. Максимални број бодова који додељује оцењивач множи се са бројем пондера, и тако се добија Максимални укупан број бодова. Ово вредновање се врши по следећим критеријумима:

                               ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ Максималан број бодова које додељује оцењивач Пондери Максималан укупан број бодова
Квалитет предлога пројекта 25   40
Пројекат је у складу са циљевима Конкурса и односи се на мање захвате  уређења јавних површина 5 2 10
У пројекту су јасно описани проблеми и потебе корисника из локалне заједнице који се решавају предлогом пројекта 5 1 5
Предложене активности су одговарајуће за постављене циљеве пројекта 5 1 5
Пројекат има детаљно разређен план реализације и технички је изводљив 5 2 10
Висина трошкова у буџету пројекта је прихватљива, оправдана и тржишно утемељена 5 2 10
Утицај пројекта на локалну заједницу 20   60
Пројекат доводи до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице 5 3 15
Пројекат промовише волонтерски рад и/или друштвеног одговорно пословање 5 3 15
Пројекат  доводи до дугорочног одрживог утицаја на кориснике пројекта 5 3 15
Постоји  иновативност у приступу решавања проблема, односно задовољавања  потребе локалне заједнице. 5 3 15
УКУПНО БОДОВА 45   100

Пројекат мора да буде технички изводљив и да буде пропраћен прецизним планом реализације.

Радна група разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу.

Прелиминарну листу Радна група објављује на огласној табли Општине и званичној интернет страници Општине.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Радној групи у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Радна група  је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу  као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Радна група  води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о додели средстава и исту доставља Општинском већу на усвајање.

На основу Предлога Радне групе, Општинско веће доноси Решење о суфинансирању пројеката у спровођењу Акције „Буџет по мери грађана – и ти се питаш“.

Решење о суфинансирању пројеката објављује се на интернет страници општине Велико Градиште.

 1. Обавезе подносилаца предлога пројеката након додељених буџетских средстава.

Радна група прати реализацију пројеката и врши контролу њихове реализације.

Корисник средстава,дужан је да Радној групи, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

У циљу транспарентности доделе и утрошка буџетских средстава, корисници средстава током реализације Пројекта, морају на јасан и недвосмислен начин, у свим медијима и видовима оглашавања, да истичу да је њена делатност финансирања из буџета општине Велико Градиште.

Председник општине закључује у име општине Велико Градиште уговор о суфинансирању пројекта. Уговор се закључује са лицем које је у поднетој документацији означено као представник грађана.

Образац за буџет пројекта
Образац за пријаву пројекта

У Великом Градишту, 03.05.2023.године

Број: 400-21/2023-01-2

Председник општине Велико Градиште 

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print