Сазив 78. седнице Општинског већа за 15.03.2023. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

78. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 15.03.2023. год. (среда)

 

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине Велико Градиште, са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину, Нацрт Одлчуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, („Silver Lake Investment“),
 2. Нацрт Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Јавној установи Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ из Великог Градишта,
 3. Нацрт Одлуке о образовању Комисије за дефинисање специфичних области које би могле бити предмет концесије и других облика јавно-приватних партнерстава,
 4. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Решења о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 6. Нацрт Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2022. годину,
 7. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада за 2023. годину, са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште,
 8. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 9. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,
 10. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 14. Нацрт Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2023. годину,
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 16. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023. годину,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Плану и програму рада Јавне установе културни центар „Властимир Павловић Царевац“ за 2023. годину,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2023. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал),
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „ДУнав Велико Градиште“ за 2023. годину,
 21. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште,
 22. Предлог Пословника о раду Општинског већа општине Велико Градиште,
 23. Предлог Одлуке о коришћењу службених мобилних телефона,
 24. Предлог Одлуке о избору Програма за финансирање цркава и верских заједница у 2023. години,
 25. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима,
 26. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Опште болнице Пожаревац,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 2/23 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Матејић Живослава из Мајиловца),
 28. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 380/22 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца мал. Ракић *** из Београда, кога заступа отац Ракић Владимир из Београда),
 29. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 451/22 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Маровић Љубице из Великог Градишта),
 30. Предлог Решења о давању сагласности на споразумно решавање спорног правног односа по Парници П.бр. 20/23 пред Основним судом у Великом Градишту, (тужиоца Рајчић Ненада из Великог Градишта),
 31. Предлог Решења о одбијању Захтева Општинског правобраниоца за давање сагласности на закључење споразума о мирном решењу спорног односа у парници П. Бр. 22/22, (тужиоца мал.*** Вукадиновић из Великог Градишта, коју заступа мајка Ивана Вукадиновић из Великог Градишта),
 32. Разно.

Број:06-10/2023-01-4    

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.  

image_pdfimage_print