Обавештење о Јавној презентацији урбанистичких пројеката са допуном

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш Број:350-5/2023-06
Датум:13.03.2023.год.
Велико Градиште

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА 

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката за:

  • Стамбени објекат са три стана, на к.п.бр. 2366/494 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Гроздановић Дејан и Гроздановић Драгана из Нишке Бање, број предмета 353-129/2023-06;
  • Укровљавање стамбено-пословног објекта апартманског типа, на кп.бр. 4616 у К.О. Велико Градиште инвеститора Миловановић Горана и Митић Јасмине из Великог Градишта, број предмета 353-136/2023-06;
  • Индустријски комплекс фабрике уља „Дунавка“ из Београда, у Великом Градишту, а на кп.бр. 2158, 2164, 2177/2, 2154, 2157 и 2156 у К.О. Велико Градиште, број предмета 353-146/2023-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 20.03.2023. године до 27.03.2023. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 27.03.2023.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print