Јавни увид у Нацрт друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизами
имовинско-правне послове
Заводни број: 353-708/2022-06
Датум: 11.01.2023. године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 50. и чланом 51 б.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21) и чланова 55, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради друге Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 50/2022.

Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11.01.2023.године до 25.01.2023. године. Нацрт плана у току трајања јавног увида биће доступан на званичној интернет страници општине Велико Градиште и у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида биће одржана јавна презентацијадана16.01.2023. године у 12 часова у свечаној сали зграде општине ВеликоГрадиште.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно до25.01.2023.године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 01.02.2023.године,  у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

Нацрт плана

Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

image_pdfimage_print