Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката цркава и верских заједница у 2023. години

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине Велико Градиште („Сл. гласник Велико Градиште ”, бр. 39/2020), Одлуком о буџету Општине Велико Градиште за 2022 годину („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 50/2022) Председник Општине Велико Градиште а на предлог Комисије за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма од јавног интереса удружења, цркава и верских заједница у општини Велико Градиште за 2023. годину расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2023. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС

 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Велико Градиште које реализују цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште. Укупан износ средстава који је предвиђен овим конкурсом је 2.000.000,00 динара.

УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује црква или верска заједница:

 • које је уписано у регистар цркава и верских заједница при Министарству владе Републике Србије надлежном за послове вера на основу Закона о црквама и верским заједницама;
 • чији се циљеви остварују у области у којој се програм реализује;
 • која је директно одговорна за припрему и извођење програма
 • која није у поступку блокаде
 • да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • да црква или верска заједница има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,

Једна црква или верска заједница може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току буџетске године имају права само једном на доделу средстава.
Потребно је доставити један оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ .

ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА КОЈЕ СЕ ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Средства су предвиђена  за обављање градитељске, добротворне и научне делатности овлашћених субјеката, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:

 1. – инвестиционе радове на црквеним објектима,
 2. – обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно црквених објеката који су споменици културе,
 3. – обнову икона, верских и сакралних предмета,
 4. – стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
 5. – обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
 6. – санирање влаге на црквеним зидовима,
 7. – изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
 8. – организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
 9. – организовање црквених манифестација
 10. – научна истраживања везана за цркву. 

Критеријуми  за доделу средстава су:

 1. карактер и значај програма,
 2. капацитет за реализацију програма,
 3. досадашња искуства у реализацији програма,
 4. број корисника/верника према којима је усмерен програм,
 5. да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
 6. учешће у финансирању   програма  од  стране  подносиоца  програма (постојање могућности суфинансирања).


МАКСИМАЛНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА

Максимални износ средстава односно укупан износ који је одређен за финансирање односно суфинансирање прихваћених програма овим конкурсом је 2.000.000,00 динара
 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копију Решења о упису у регистар цркава и верских заједница

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопију ОП обрасца;

– Фотокопију личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопију картона депонованих потписа за наменски отворен рачун код Министарства финансија, Управе за трезор, након доношења одлуке о избору корисника за финансирање/суфинансирање програма/пројекта.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште или шаље поштом на адресу: Општинска управа Општине Велико Градиште,  Комисија за избор програма/пројеката цркава и верских заједница, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА.

 Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Општине Велико Градиште  (www.velikogradiste.rs) .

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници Општине Велико Градиште и огласној табли која се налази у згради Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Велико Градиште додељују средства  биће објављена у року од пет дана од дана доношења.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације може се обратити на е-адресу vesna.milanovic@velikogradiste.rs


ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће трајати најдуже до 31. 12. 2023. године.

Пријава за учешће на конкурсу

Предлог програма/пројекта

Буџет пројекта

Финансијски извештај

Наративни извештај

 

у Великом Градишту
Број: 401-3/2023-01-2
Дана: 9. 1. 2023. године

Председник општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print