Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019) и члана 2. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину, број 67-15/1/2022-01-4 од 14. 11. 2022. године, Општинско веће општине Велико Градиште на својој 71. седници одржаној дана 06.12.2022. године, доноси


О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ


Члан 1.

Стипендија општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, додељује се следећим студентима:
1. Јовановић Ањи из Великог Градишта – студенту прве године Универзитета уметности у Београду, Факултет драмских уметности, студијски програм Глума
2. Мркаљ Милици из Великог Градишта – студенту треће године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и царине
3. Лазић Нини из Пожежена, студенту треће године Универзитета у Новом Саду, Филозофски факултет, студијски програм Социјални рад
4. Ивановић Љубици из Кусића, студенту друге године Универзитета у Београду, Фармацеутски факултет, студијски програм Фармација
5. Димитријевић Милици из Кусића, студенту друге године Академије струковних студија Београд, Одсек висока здравствена школа, студијски програм Нутрициониста дијететичар.

Члан 2.

Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, односно за треће дете у породици у месечном износу од 15.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, дана 14. 11. 2022. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину за 12 студената, и то: Медицински факултет, доктор медицине; Филозофски факултет, одсек археологија; Факултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације; Филозофски факултет, одсек историја уметности; Грађевински факултет, одсек за хидротехнику; Математички факултет или Природно математички факултет, ст. прог. математика; Филолошки или филозофски факултет, студијски програм немачки језик; Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија; Факултет драмских уметности, студијски програм глума и 3 студента из осетљивих друштвених група без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе, са територије општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 6 пријава, од којих се 1. пријава односе на дефицитарна занимања, 4. на студенте из осетљивих друштвених група и 1 пријава које не испуњава услове конкурса и прописане одредбе Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште.
Подносиоцу пријаве Филиповић Невени из Мајиловца студенту пете године Универзитета у Београду, Филозофског факултета, студијски програм историја уметности није признато право на доделу стипендије јер је уписала 5. годину на смеру за који је прописан четворогодишњи програм на основним академским студијама. Из напред наведеног произилази да је извршила обнову године, док је
чланом 2. став 2. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште, прописано да се стипендија не може користити за поновљену годину студија на истом или другом факултету, изузев код студената са инвалидитетом.
Полазећи од броја одобрених пријава по првом конкурсу, и броју поднетих пријава по другом конкурсу, Одељење за општу управу предлаже Општинском већу општине Велико Градиште, да усвоји све четири пријаве у делу студенти из осетљивих група и донесе одлуку каква је дата у диспозитиву.
Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2022. годину, и нацртом буџета за 2023. годину.
На основу свега наведног, Општинско веће општине Велико Градиште је донело Одлуку, као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Ова одлука је коначно у управном поступку и против исте се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од када је подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број: 67-23/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print