Сазив 69. седнице Општинског већа за 10.11.2022. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

69. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10.11.2022. год.(четвртак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сеу Великој сали СО са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године,
 2. Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину,
 3. Нацрт Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера,
 4. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 5. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању општинских шума,
 6. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу и хигијени,
 7. Нацрт Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину,
 8. Нацрт Одлуке о пријему и управљању донацијама чији је прималац општина Велико Градиште,
 9. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 28/16),
 10. Нацрт Одлуке о објављивању општих и других аката на сајту општине Велико Градиште,
 11. Нацрт Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 13. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године,
 14. Предлог Одлуке о расписивању II конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину,
 15. Предлог Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину,
 16. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке Општинског већа број 401-372/2022-01-4, 401-373/2022-01-4 и 401-374/2022-01-4 од 27.10.2022. године,
 17. Предлог Одлуке о промени апропријације у оквиру буџета за 2022. годину, на основу Захтева Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 18. Предлог Одлуке о преносу средстава у Текућу буџетску резерву, на основу Обавештења директора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Председника општине Велико Градиште,
 21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Начелника Општинске управе општине Велико Градиште,
 22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“,
 23. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о утврђивању висине накнаде за рад мртвозорника у 2023. години,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене – Одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 26. Предлог Решења о давању сагласности закупцу „Spider Serbia“ д.о.о. Београд за извођење радова на закупљеном пословном простору у јавној својини општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о усвајању Захтева Стокић Иване из Затоња за доделу стипендије за уписане мастер струковне студије,
 28. Разно

Број: 06-62/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print