Одлука о продужењу рока Јавнг конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

На основу и члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошене топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022) Општинско веће општине Велико Градиште, на70. седници одржаној дана 21.11.2022. године донело је

ОДЛУКУ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије

 

Члан 1.

Продужава се трајањe рока јавног конкурса за набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије 2022. годину, за додатних 7 календарских.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику  општине Велико Градиште, огласној табли и на званичној интернет страници општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 21.Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова(„Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022 ) којим је прописано да одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси општинско веће општине Велико Градиште, а јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија. Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији коју именује Општинско веће.

Општина Велико Градиште је спровело конкурс али се до задњег дана истека конкурса пријавио релативно мали број грађана те је Општинско веће, предметни јавни конкурс тј. рок за конкурисање овом Одлуком продужило за још 7 дана.

Из свега напред наведеног Општинско веће је донело одлуку као у диспозитиву.

Бр.111-16/2022-01-4                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ   ВЕЋА

 

Драган Милић,с.р.

 

image_pdfimage_print