Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019)и  члана2. став 1. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 38/2020 и 22/2022),  а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину, број 67-6/1/2022-01-4 од 3. 10. 2022. године,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 69.седници одржаној дана 10.11.2022.године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Стипендија општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Јовановић Владимиру из Великог Градишта – студенту четврте године Универзитета у Београду, Медицинског факултета, студијски програм Медицина
  2. Шундрић Урошу из Великог Градишта – студенту прве године Универзитета у Београду, Математичког факултета, студијски програм рачунарство и математика
  3. Матејић Милици из Царевца, студенту прве године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Порези и царине са 35 бодова.

Члан 2.

            Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

            Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

            На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, дана 3.10.2022. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2022/2023 годину за 16 студената, и то:Медицински факултет, доктор медицине; Филозофски факултет, одсек археологија; Гакултет примењених уметности, одсек конзервације и рестаурације; Филозофски факултет, одсек историја уметности; Грађевински факултет, одсек за хидротехнику; Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. математика; Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  немачки језик; Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ст. прог. дефектологија и6 студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  са територије општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 6 пријава, од којих се 2 пријаве односе на дефицитарна занимања, 1. на студенте из осетљивих друштвених група, 2 пријавeкоје не испуњавају услове конкурса у погледу тражених занимања и 1. неблаговремено понета пријава.

Подносиоцима пријава:Јовановић Ањи из Великог Градишта, студенту прве године Факултета драмских уметности иМитровић Алекси из Великог Градишта, студентупрве године Академије уметностиније признато право на доделу стипендије јер уписани факултети, нису у складу са ставом III Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023. годину, односно студенти су уписани на факултете, студијске програме за које није расписана стипендија.  Пријава Лазић Нине из Пожежена, поднета је по истеку рока за подношење пријава.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2022. годину, и нацртом буџета за 2023. годину.

Поука о правном средству: Ова одлука је коначно у управном поступку и против исте се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од када је подносилац пријаве обавештен о одлуци.

Број:67-14/2022-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                     ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                                  Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print