Јавно надметање за отуђење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 15. а у складу са чланом 16. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, број 464-243/2022-01-2 од 29.7.2022. године, Председника општине Велико Градиште и Решења број 464-317/2022-01-4 од 21.11.2022. године Општинског Већа општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове,  објављује друго

 

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ  

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

           

  I Општина Велико Градиште отуђиће непокретност из јавне својине заинтересованим физичким и правним лицима у поступку јавног надметања, и то непокретност у Великом Градишту коју чине:

зграда туризма – објекат број 1, површине основе 480 m², изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, постојећи у улици Кнеза Лазара бр. 3 у Великом Градишту, на кат. парцели бр. 791 укупне површине од 1096 m², уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са ½ удела;

помоћна зграда – објекат број 2, површине основе 105 m², у ул. Кнеза Лазара у Великом Градишту, уписан по закону о озакоњењу објеката, постојећи  на кат. парцели бр. 791 укупне површине од 1096 m², уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са 1/1;

кат. парцела бр. 791, „Кнеза Лазара“, земљиште под зградом и другим објектом од 480 m2, земљиште под зградом и другим објектом од 105 m2, земљиште уз зграду и други објекат од 511 m2, градско грађевинско земљиште укупне површине од 1096 m2, уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са ½ удела.

II Непокретност из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

Заинтересована лица предметну непокретност могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Почетна цена за предмет надметања из тачке I утврђена је у износу 34.081,74 еврa, стим што се исплата врши у динарској протввредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

IV Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан платити једнократно.

Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења непокретности, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани уговором.

V Јавно надметање одржаће се дана 30.12.2022. године са почетком у 9,00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11.  

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве се подносе у периоду од 29.11.2022. године до 30.12.2022. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 30.12.2022. године до 8.00 часова.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Депозит се плаћа на жиро рачун број 840-0961804-78, општине Велико Градиште, (модел: 97, позив на број: 59-110).

Минимални лицитациони корак је: 50 евра.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да на оглас пристигне најмање јадна благовремена или потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретности отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

VI Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.

VII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, а уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката не старији од 30 дана.

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно објављеном Огласу.

VIII Лице које има законско право прече куповине непокретности која је изложена продаји, а пријавило је учешће и уплатило је депозит, има првенство над јединим или најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретности купује под истим условима.

IX По завршеном надметању, у року од 10 дана, лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Депозит купца изабраног у спроведеном поступку, урачунава се у купопродајну цену.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са условима Огласа, губи право на повраћај уплаћеног депозита из тачке V овог огласа.

XI Обавеза купаца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 и 12 у приземљу.

 

Број: 464-9/2022-06,                                                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана 28.11.2022. године,                                                Стевић Стефан, спец. струк. инж. арх.