Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 464-312/2022-01-2 од 16.11.2022. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правнепослове,

о б ј а в љ у ј е, 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а које чини:

 1. К.п.бр. 4709/45,„Калиновац“,шума3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 2. К.п.бр. 4709/46,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 3. К.п.бр. 4709/47,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 4. К.п.бр. 4709/49,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 394 м2, уписана у ЛН 985 КО Затоње
 5. К.п.бр. 4709/50,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 6. К.п.бр. 4709/51,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 7. К.п.бр. 4709/53,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз, укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 8. К.п.бр. 4709/61,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 9. К.п.бр. 4709/62,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 10. К.п.бр. 4709/63,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 11. К.п.бр. 4709/64,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 392 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 12. К.п.бр. 4709/68,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 395 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 13. К.п.бр. 4709/69,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње,
 14. К.п.бр. 4709/71,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 15. К.п.бр. 4709/72,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 394 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 16. К.п.бр. 4709/73,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 17. К.п.бр. 4709/74,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 393 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 18. К.п.бр. 4709/82,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 389 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 19. К.п.бр. 4709/83,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 389 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 20. К.п.бр. 4709/84,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 388 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 21. К.п.бр. 4709/85,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 379 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње
 22. К.п.бр. 4709/88,„Калиновац“,шума 3. класе, грађевинско земљиште ван граница ггз,укупне површине 403 м2, Калиновац“,ЛН 985 КО Затоње

II Земљиште из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

На предмету отуђења могу се градити стамбени и комерцијални објекти.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији број 464-288/2022-06 од 25.10.2022  године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.Трошкове објављивања огласа купци сносе на једнаке делове. 

IV Почетна цена за земљиште које је предмет надметања износи 1000,00 динара/м2.

Лицитациони корак износи најмање 100,00 динара/m².

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметањеодржаће се дана 20.12.2022. године са почетком у 09,00 часова за катастарске парцеле бр.4709/45,4709/46,4709/47,4709/49,4709/50, 4709/51 и 4709/53, дана 21.12.2022. године са почетком у 09.00 часова за катастарске парцеле бр.4709/61,4709/62,4709/63,4709/64,4709/68, 4709/69 и 4709/71и дана 22.12.2022 године са почетком у 9:00 часова следеће катастарске парцеле 4709/72,4709/73,4709/74,4709/82,4709/83,4709/84,4709/85и 4709/88 у згради Општинске управе општине Велико Градиште,на адреси Житни трг 1, Велико Градиште, соба бр. 12, ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од 18.11.2022. године до 19.12.2022. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 19.12.2022. године до 11,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и на коју катастарску парцелу се односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110). Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11.

 

Број: 464-288/2022-06,                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана  18.11.2022. године.                                                                  Стефан Стевић

image_pdfimage_print