Archive for month: новембар, 2022

У Великом Градишту одржана Окружна командно-симулациона вежба „Сребрно језеро 2022“

На Сребрном језеру код Великог Градшта прошле је недеље одржана тродневна Окружна командно-симулациона вежба „Сребрно језеро 2022“.

Вежба je реализована у периоду од 23. до 25. новембра, у организацији Сектора за ванредне ситуације и у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) Мисија у Србији.

Циљ вежбе био је унапређење капацитета штабова за ванредне ситуације за руковођење и координацију субјектима и снагама система смањења ризика од катастрофа у ванредним ситуацијама Браничевског округа, града Пожаревца и општина овог округа – Великог Градишта, Голупца, Кучева, Малог Црнића, Петровца на Млави, Жагубице и Жабара.

Као командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште учешће у вежби узео је председник општине Драган Милић који је уједно представио презентацију ове општине.

На вежби су, поред команданата, учествовали и њихови заменици те начелници, чланови штабова за ванредне ситуације – представници Црвеног крста, ватрогасно спасилачких јединица и полиције.

      

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 15. а у складу са чланом 16. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, број 464-243/2022-01-2 од 29.7.2022. године, Председника општине Велико Градиште и Решења број 464-317/2022-01-4 од 21.11.2022. године Општинског Већа општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове,  објављује друго

 

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ  

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

           

  I Општина Велико Градиште отуђиће непокретност из јавне својине заинтересованим физичким и правним лицима у поступку јавног надметања, и то непокретност у Великом Градишту коју чине:

зграда туризма – објекат број 1, површине основе 480 m², изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, постојећи у улици Кнеза Лазара бр. 3 у Великом Градишту, на кат. парцели бр. 791 укупне површине од 1096 m², уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са ½ удела;

помоћна зграда – објекат број 2, површине основе 105 m², у ул. Кнеза Лазара у Великом Градишту, уписан по закону о озакоњењу објеката, постојећи  на кат. парцели бр. 791 укупне површине од 1096 m², уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са 1/1;

кат. парцела бр. 791, „Кнеза Лазара“, земљиште под зградом и другим објектом од 480 m2, земљиште под зградом и другим објектом од 105 m2, земљиште уз зграду и други објекат од 511 m2, градско грађевинско земљиште укупне површине од 1096 m2, уписана у ЛН бр. 5471 КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са ½ удела.

II Непокретност из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

Заинтересована лица предметну непокретност могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Почетна цена за предмет надметања из тачке I утврђена је у износу 34.081,74 еврa, стим што се исплата врши у динарској протввредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

IV Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан платити једнократно.

Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења непокретности, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани уговором.

V Јавно надметање одржаће се дана 30.12.2022. године са почетком у 9,00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11.  

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.

Пријаве се подносе у периоду од 29.11.2022. године до 30.12.2022. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 30.12.2022. године до 8.00 часова.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

Депозит се плаћа на жиро рачун број 840-0961804-78, општине Велико Градиште, (модел: 97, позив на број: 59-110).

Минимални лицитациони корак је: 50 евра.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да на оглас пристигне најмање јадна благовремена или потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретности отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

VI Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.

VII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, а уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката не старији од 30 дана.

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно објављеном Огласу.

VIII Лице које има законско право прече куповине непокретности која је изложена продаји, а пријавило је учешће и уплатило је депозит, има првенство над јединим или најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретности купује под истим условима.

IX По завршеном надметању, у року од 10 дана, лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Депозит купца изабраног у спроведеном поступку, урачунава се у купопродајну цену.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са условима Огласа, губи право на повраћај уплаћеног депозита из тачке V овог огласа.

XI Обавеза купаца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11 и 12 у приземљу.

 

Број: 464-9/2022-06,                                                  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана 28.11.2022. године,                                                Стевић Стефан, спец. струк. инж. арх.

image_pdfimage_print

Грађанима подељене садницe црвених шљива, ружа и разног цвећа

У циљу промоције здравих и еколошких навика и озелењавања насеља, општина Велико Градиште данас je љубитељима зеленила поделила по 100 младих садница црвених шљива и ружа као и јесењег баштенског цвећа.

У градском парку су сви они који желе да оплемене своје двориште јутрос могли да преузму саднице које су одмах погодне за садњу. Подељене руже су многоцветнице црвене боје и готово без  трњa, а већ низ година овај цвет краси Велико Градиште.

Црвена шљива је једна од најзаступљенијих врста дрвећа у граду.  У претходних десетак година засађено је преко 500 садница и формирано више дрвореда на прилазима Великом Градишту и Белом Багрему као и у многим улицама у самом насељу.

image_pdfimage_print

По трећи пут “Четвртина маратона Рамска тврђава“

На средњовековној Рамској тврђави, у суботу, 26. новембра, више од 200 учесника у мушкој и женској категорији учествовало је у трци са јединственом дистанцом у Србији, под називом “Четвртина маратона Рамска тврђава“.

У присуству руководства општине Велико Градиште, трку је отворио председник Драган Милић, поздравивши претходно такмичаре “из места са најлепшим заласком сунца на Дунаву“. 

Добру трку учесницима је пожелео и представник организатора, председник Спортског савеза Велико Градиште Душан Бановић који је нагласио да се четврт маратон одржава по трећи пут са циљем да се поред спорта истакне значај туризма, културе и историје Рамске тврђаве и Великог Градишта.

Председник Милић је, овом приликом, подсетио на значај тврђаве у новој туристичкој сезони: “Желимо да наставимо са традицијом, да имамо и спортске и туристичке манифестације, да гостима који дођу на Сребрно језеро и обиђу Рамску тврђаву понудимо разне садржаје“.

Како је истакао, сезона још траје, захваљујући верском туризму у манастирима Нимник и Тумане, али и заслугом Владе Републике Србије која је ваучерима омогућила нашим грађанима да одмор користе у Србији.

Све ово, наводи Милић, види се и по инвестицијама на Сребрном језеру, где је тренутно у фази завршетка изградње 500 нових апартмана, уз постојећих 3.000 кревета, а у фази добијања грађевинске дозволе је још 500 нових.

Он је најавио и да је општина за нову марину, чија би изградња требало да траје током 2023. године, управо добила 3.000.000 евра.

У трци са такмичарима од 11 до 78 година, најбржи из обе категорије били су Сања Јовановић из Пожаревца и Мирослав Дукадиновић из Београда. Трка је посебна и по томе што котизација није наплаћивана, а сви такмичари добили су посебан тркачки комплет док је посета Рамској тврђави била бесплатна за све посетиоце.

Четврт маратон је организовао Спортски савез Велико Градиште уз помоћ општине и, већ други пут за редом, уз подршку пројекта „ЕУ за културно наслеђе и туризам“ који финансирају Европска унија и Немачка Влада, а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

image_pdfimage_print

Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга

Јединица локалне самоуправе – општина Велико Градиште објављује Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу с чланом 28. Закона о комуналним делатностима.

Ценовник – гробље

Ценовник  воде и канализације

Ценовник – водоснабдевања и отпадне воде

Ценовник пијачне услуге

Ценовник – паркинг

image_pdfimage_print

Затварање улица у Царевцу због извођења радова

Предузећe за Путеве Пожаревац д.о.о. затвoриће за саобраћај моторних возила, од 29. новембра до 02. децембра,  улице Бориса Кидрича и Маршала Тита, од раскрснице улица Бориса Кидрича и Саве Ковачевића преко улице Маршала Тита до раскрснице улица Маршала Тита и Омладинске улице, у селу Царевац ради извођења радова на пресвлачењу асфалтног застора.

Привременом саобраћајном сигнализацијом биће регулисано затварање пута, односно улице.

 

image_pdfimage_print

У току радови на изградњи и одржавању локалне путне инфраструктуре

Радове који се изводе у оквиру Уговора за јавно-приватно партнерство, финасирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у ошштини Велико Градиште данас су обишли председник општине Драган Милић, председник Скупштине општине Владимир Штрбац и заменик председника општине Слађан Марковић.

Завршни радови изводе се у Љубињу (322 m2) и Печаници (520 m2) док су у току радови у Кусићу (500 m) и Царевцу (630 m + 100 m2 лепезне раскрснице).

Осим ових, изводе се и радови на асфалтирању улица у Великом Градишту – Браће Буђони, Сарајевске, Жичке, Пинкум и  Цара Хадријана.

Асфалтирање се изводи у оквиру пројекта „Унапређење путне инфраструктуре у Великом Градишту у циљу развоја привреде“, а извођач је Неимар д.о.о. Салаковац. Укупна вредност ових радова износи 45.020.619 динара, од чега Министарство привреде финансира са 35.916.183 и општина Велико  Градиште са 9.104.435 динара.

Радови на изградњи канализације у насељу Мајур – фаза 3, у дужини од 640 метара, финансирани су са 8.015.690 динара.

image_pdfimage_print

Обавештење о планираном искључењу воде због реконструкције водоводне мреже у Великом Градишту – Улица Војводе Путника

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, који се снабдевају водом у улици Војводе Путника ( део улице код Дома здравља ) да ће у току преподневних часова 28.11.2022. године ( понедељак ), у периоду од 9 до 12 часова, због реконструкције водоводне мреже привремено бити искључено водоснабдевање.

ЈКП Дунав ће настојати да прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за децембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27. и 28.12.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Обележене 42 године рада Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предшколска установа „Мајски цвет“ обележила је јуче 42 године успешног рада и постојања. Свечаности су присуствовали представници општине и институција, сарадници установа из локалног окружења, директори предшколских установа из региона, представници удружења васпитача, Савета родитеља, Управног одбора и сви сарадници са којима ова установа успешно сарађује.

Скупу се обратила директорка вртића Славица Јанковић, која је, уз добродошлицу гостима, представила резултате и изазове са којима се установа сусреће те добру сарадњу са локалном самоуправом и подршку коју сваке године добија.

Она је истакла учешће у пројекту „Разиграно родитељство“ који за циљ има развој и унапређење међусекторске сарадње и обуку практичара са циљем подршке породици и раном развоју у првих 1000 дана, укључујучи пренатални период.

“Поносни смо што је наша општина део овог пројекта који је на нивоу Србије добило 28 општина. Пројекат реализује УНИЦЕФ уз подршку Сталне конференције градова и општина.“.

Како је рекла, локална самоуправа сваке године издваја значајна средства за Предшколску установу.  У прилог томе говори и доградња централног објекта и проширивање постојећих капацитета како би се збринула сва деца.  У претходних 10 година, објекат у Великом Градишту је два пута проширен, захваљујући пројектима у које је била укључена општина.  Ове радне године установа је, захваљујући локалној самоуправи, добила соларне панеле па ускоро креће са производњим енергије како би се повећала енергетска ефикасност и испоштовале мере штедње.

Испред локалне самоуправе присутнима се обратио Владимир Штрбац, председник Скупштине општине, честитавши запосленима празник и истакавши да је ово најважнија установа на локалном нивоу јер брине о деци која су наша будућност.

Председник Скупштине је нагласио да ће општина, као и до сада, наставити да подржава развој установе и да улаже у најмлађе.

Овом приликом уручене су и јубиларне награде запосленима, али и самој директорки за четири деценије рада.

За пријатну атмосферу уз пригодан свечани програм, побринула су се, уз подршку запослених, и деца из старијих предшколских група.

Ову предшколску установу тренутно похађа  430 деце, смештене у 25 васпитних група. Од тог броја око 130 деце се налази у 10  група у сеоским срединама, док су остала деца распоређена у 15 група у објекту у Великом Градишту, у којем од 2020.године функционише и најмлађа јаслена група „Пахуљица“  за бебе узраста од 6 до 12 месеци.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print