Jавни позив за увид у Посебан бирачки списак националних мањина – са исправком

ИСПРАВКА: Jавни позив за увид у Посебан бирачки списак националних мањина

На основу члана 47. и 48. Закона о националним саветима националних мањина („Сл. гласник Републике Србије“, број 72/2009, 20/2014-Одлука УС, 55/2014 и 47/2018), члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 61/2018) а у вези Одлуке о расписивању избора за чланове националних сацета националних мањина („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 100/2022) расписаних за 13. новембар 2022. године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН  БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

 

Поводом предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, који ће се одржати 13.11.2022. године, обавештавају се грађани општине Велико Градиште припадници националних мањина да могу вршити увид у псебан бирачки списак националних мањина и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података у посебном бирачком списку у згради општине Велико Градиште, Житни трг број 1, канцеларија број 8, сваког радног дана од 07:00 до 14:00 часова до закључења посебног бирачког списка дана 27.10.2022. године у 24.00 часа.

Увид се може извршити непосредно, или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/, уношењем јединственог матичног броја грађана (јмбг), од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и овлашћени представник подносилаца потврђене изборне листе

Након извршеног увида припадници  националних мањина могу поднети захтев за упис или брисање из посебног бирачког списка или измену, исправку или допуну података у посебном бирачком списку. Право уписа у посебан бирачки списка има сваки припадник националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине лично подноси органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, у писаној форми, на прописаном обрасцу.

По закључењу посебног бирачког списка, упис, брисање, измене, допуне и исправке у посебном бирачком списку врши Министарство, на основу решења које доноси најкасније 72 сата пре дана одржавања избора.

Ближа обавештења могу се добити  позивом на бр. тел. 660-444.

Број: 013-95/2022-01-3

У Великом Градишту

Дана: 6. 9. 2022. године

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сања Стојадиновић, дипл.правник

image_pdfimage_print