Одлука o продужењу рока Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Велико Градиште

На основу и члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошене топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022),  Општинско веће општине Велико Градиште, на 62. седници одржаној дана 18.8.2022. године донело је

ОДЛУКУ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ  ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Члан 1.

Продужава се рок трајања јавног конкурса Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља   број: 312-46/2022-01-4 дана 28.07.2022. године, за 11 дана од дана доношења ове одлуке, те ће јавни конкурс трајати до 29.08.2022. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику  општине Велико Градиште, огласној табли и на званичној интернет страници општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошене топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени гласник општине Велико Градиште број 10/2022) којим је прописано да одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси општинско веће општине Велико Градиште, а јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија. Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији коју именује Општинско веће.

Општински веће је донело број: 312-46/2022-01-4 дана 28.07.2022. године. године. године, којом је одређен рок од 21 дана од дана објављивања јавног конкурса за подношење пријава и исти се завршава за крајње кориснике 18.08.2022.године. Услед недовољног броја пријављених крајњих корисника препорука Министарства рударства и енергетике је  да се рок Јавног позива за крајње кориснике  продужи за 10 дана, како би грађанима приликом конкурисања обезбедили могућност реализације ове мере.

Из свега напред наведеног општинско веће је донело одлуку као у диспозитиву.

Бр.312-49/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић, с.р.