Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Број: 464-259/2022-01-2
Датум: 29.08.2022.године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

На основу члана 15., 16. и 19. Одлуке о оглашавању на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 13/2020) и Решења Председника општине Велико Градиште бр.02-77/2022-01-2 од 8.7.2022.г. о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште,

Комисија за  спровођење јавног конкурса, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

и упућује позив за подношење писаних пријава за учешће на конкурсу 

 

Члан 1.

Оглашавају се слободна места за постављање објеката и средстава за оглашавање прописана Правилником о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 23/2022):

Рок  давања  локације  на  привремено  коришћење из става 1. је  најдуже  до  истека  плана  у  складу  са  којим  се поставља средство за оглашавање (односно најкасније до 1.1.2026.године) или до привођења дате локације другој намени.

Члан 2.

Право да поднесе писану пријаву има правно лице односно предузетник под условом да је:

 • Регистрован за обављање ове врсте делатности,
 • Измирио до дана објављивања огласа све доспеле обавезе према Општини Велико Градиште.
 • Уплатио депозит за учешће.

Власници  постојећих  објекта  који  нису  измирили  своје  обавезе  из  ранијих  година  немају права  да конкуришу за било коју од локација из Плана постављања средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште за период од 1.1.2021.г. до 1.1.2026.године.

Члан 3.

Актом подношења пријаве и почетне понуде учесник у потпуности прихвата све услове и процедуре јавног конкурса.

Депозит у износу од 1296,00 динара плаћа се на жиро-рачун број: 840-961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште (сврха уплате- уплата депозита-конкурс за избор корисника места за оглашавање, прималац- ОУ- рачун за лицитацију Велико Градиште).

Пријаве на јавни конкурс заинтересована лица подносе у писменој форми, на јединственом обрасцу који чини саставни део овог Конкурса, а преузима се на интернет страници Општине Велико Градиште и уз њега се прилажу докази предвиђени овим Конкурсом.

Напомена: пријаву потписује овлашћено лице подносиоца пријаве. Уколико се докази подносе у виду фотокопије, иста мора бити оверена.

Пријава на конкурс садржи:

 1. Извод из регистра АПР-а;
 2. Уверење локалне пореске администрације о непостојању доспелих а неизмирених дуговања према Општини Велико Градиште;
 3. Потврда о уплати депозита;
 4. Званичан службени документ- доказ да подносилац пријаве запошљава лице а са инвалидитетом (подносе они који запошљавају лице са инвалидитетом);
 5. Званичан службени документ- доказ о укупном броју запослених код подносиоца пријаве;
 6. Доказ (решење, закључак, потврда надлежног органа и др.) из ког се са сигурношћу може утврдити да подносилац пријаве обавља регистровану делатност оглашавања дуже од 4 (четири) године на територији Општине Велико Градиште (подносе они који делатност оглашавања обављају дуже од 4 године на територији општине Велико Градиште);
 7. Податке о месту, објекту и средствима оглашавања за које се пријава подноси;
 8. Назнаку локације за коју се подноси пријава;
 9. Сви учесници конкурса морају у пријави навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Члан 4.

Пријава се подноси  непосредно писарници Општинске управе општине Велико Градиште, адреса ул.Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште или поштанском пошиљком у року од 8 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу, у запечаћеној коверти, са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање“ и с назнаком “не отварати“.

Поступак ће се спровести ако на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште пристигле најмање једна пријава.

Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања на Комисији.

Члан 5.

Утврђивање ранг-листе и даље поступање Комисије

Комисија ће утврдити ранг листу на основу следећих критеријумима:

 • 5 бодова добија учесник конкурса који запошљава особе са инвалидитетом, сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,
 • 5 бодова добија учесник конкурса који запошљава највише радника,
 • 3 бода добија учесник конкурса који обавља регистровану делатност оглашавања дуже од 4 (четири) године на територији Општине Велико Градиште.

У случају да након извршеног бодовања применом мерила из претходног става два или више учесника конкурса имају једнак резултат, предност има учесник који запошљава више радника.

Учесника конкурса који има највише бодова на утврђеној ранг листи Комисија предлаже за корисника места за које је конкурисао Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште које издаје одобрење о одређивању корисника места.

Члан 6.

Најбоље рангираном уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену.

Накнада за постављање средства за оглашавање утврђује се у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште (“Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр. 38/2021)

Корисник места плаћа накнаду из става 2. у износу и на начин који ће бити утврђен решењем Одељења локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште.

Свим учесницима конкурса, осим најбоље рангираном, уплаћени депозит ће се вратити након објављене ранг листе.

У случају да најбоље рангирани учесник одустане од своје пријаве, односно одустане од коришћења јавне површине или у току поступка издавања одобрења о коришћењу код Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, сматраће се да је одустао од понуде и депозит му неће бити враћен, а конкурсни поступак ће се поновити.

Члан 7.

Све информације могу се добити на телефон , или у канцеларији број 36, у Општинској управи општине Велико Градиште, у периоду од 700 – 1400 сати, особа за контакт Татијана Животић, телефон 012/662-134.

Прилог уз текст јавног конкурса:

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРА

image_pdfimage_print