Archive for month: август, 2022

Сазив 63. седнице Општинског већа за 30.08.2022. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

63. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 30.08.2022. год.(уторак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Решења о продужењу закупа (по захтеву Трансакс д.о.о. Шабац)
 2. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Милош Јовановић Затоње)
 3. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Бекић 001 д.о.о. Мало Црниће)
 4. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев начелника ОУ)
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (захтев директора ЈУ Спортски центар)
 6. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)
 7. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Кусиће)
 8. Предлози Одлука о враћању и коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (МЗ Макце)
 9. Предлог Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву (Одељење за ЛЕР)
 10. Предлог Решења о додели средстава (захтев Спортски савез општине В. Градиште)
 11. Предлог Закључка о обезбеђивању средстава за потребе суфинансирања и предфинансирања пројекта прекограничне сарадње “Заједно можемо победити рак“ (Дом здравља Велико Градиште)

Број: 06-45/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р.

image_pdfimage_print

Допуна Обавештења о извођењу гађања из пешадијског наоружања за септембар

Поред термина за извршење гађања наведених у  Обавештењу о извођењу гађања из пешадијског наоружања за  септембар Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље и дана  01, 02, 03, 07. и 08.09.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Број: 464-259/2022-01-2
Датум: 29.08.2022.године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

На основу члана 15., 16. и 19. Одлуке о оглашавању на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 13/2020) и Решења Председника општине Велико Градиште бр.02-77/2022-01-2 од 8.7.2022.г. о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште,

Комисија за  спровођење јавног конкурса, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

и упућује позив за подношење писаних пријава за учешће на конкурсу 

 

Члан 1.

Оглашавају се слободна места за постављање објеката и средстава за оглашавање прописана Правилником о постављању средства за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 23/2022):

Рок  давања  локације  на  привремено  коришћење из става 1. је  најдуже  до  истека  плана  у  складу  са  којим  се поставља средство за оглашавање (односно најкасније до 1.1.2026.године) или до привођења дате локације другој намени.

Члан 2.

Право да поднесе писану пријаву има правно лице односно предузетник под условом да је:

 • Регистрован за обављање ове врсте делатности,
 • Измирио до дана објављивања огласа све доспеле обавезе према Општини Велико Градиште.
 • Уплатио депозит за учешће.

Власници  постојећих  објекта  који  нису  измирили  своје  обавезе  из  ранијих  година  немају права  да конкуришу за било коју од локација из Плана постављања средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште за период од 1.1.2021.г. до 1.1.2026.године.

Члан 3.

Актом подношења пријаве и почетне понуде учесник у потпуности прихвата све услове и процедуре јавног конкурса.

Депозит у износу од 1296,00 динара плаћа се на жиро-рачун број: 840-961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште (сврха уплате- уплата депозита-конкурс за избор корисника места за оглашавање, прималац- ОУ- рачун за лицитацију Велико Градиште).

Пријаве на јавни конкурс заинтересована лица подносе у писменој форми, на јединственом обрасцу који чини саставни део овог Конкурса, а преузима се на интернет страници Општине Велико Градиште и уз њега се прилажу докази предвиђени овим Конкурсом.

Напомена: пријаву потписује овлашћено лице подносиоца пријаве. Уколико се докази подносе у виду фотокопије, иста мора бити оверена.

Пријава на конкурс садржи:

 1. Извод из регистра АПР-а;
 2. Уверење локалне пореске администрације о непостојању доспелих а неизмирених дуговања према Општини Велико Градиште;
 3. Потврда о уплати депозита;
 4. Званичан службени документ- доказ да подносилац пријаве запошљава лице а са инвалидитетом (подносе они који запошљавају лице са инвалидитетом);
 5. Званичан службени документ- доказ о укупном броју запослених код подносиоца пријаве;
 6. Доказ (решење, закључак, потврда надлежног органа и др.) из ког се са сигурношћу може утврдити да подносилац пријаве обавља регистровану делатност оглашавања дуже од 4 (четири) године на територији Општине Велико Градиште (подносе они који делатност оглашавања обављају дуже од 4 године на територији општине Велико Градиште);
 7. Податке о месту, објекту и средствима оглашавања за које се пријава подноси;
 8. Назнаку локације за коју се подноси пријава;
 9. Сви учесници конкурса морају у пријави навести број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Члан 4.

Пријава се подноси  непосредно писарници Општинске управе општине Велико Градиште, адреса ул.Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште или поштанском пошиљком у року од 8 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу, у запечаћеној коверти, са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за избор корисника места за оглашавање“ и с назнаком “не отварати“.

Поступак ће се спровести ако на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште пристигле најмање једна пријава.

Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања на Комисији.

Члан 5.

Утврђивање ранг-листе и даље поступање Комисије

Комисија ће утврдити ранг листу на основу следећих критеријумима:

 • 5 бодова добија учесник конкурса који запошљава особе са инвалидитетом, сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,
 • 5 бодова добија учесник конкурса који запошљава највише радника,
 • 3 бода добија учесник конкурса који обавља регистровану делатност оглашавања дуже од 4 (четири) године на територији Општине Велико Градиште.

У случају да након извршеног бодовања применом мерила из претходног става два или више учесника конкурса имају једнак резултат, предност има учесник који запошљава више радника.

Учесника конкурса који има највише бодова на утврђеној ранг листи Комисија предлаже за корисника места за које је конкурисао Одељењу за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште које издаје одобрење о одређивању корисника места.

Члан 6.

Најбоље рангираном уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену.

Накнада за постављање средства за оглашавање утврђује се у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште (“Сл.гласник општине Велико Градиште“ бр. 38/2021)

Корисник места плаћа накнаду из става 2. у износу и на начин који ће бити утврђен решењем Одељења локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште.

Свим учесницима конкурса, осим најбоље рангираном, уплаћени депозит ће се вратити након објављене ранг листе.

У случају да најбоље рангирани учесник одустане од своје пријаве, односно одустане од коришћења јавне површине или у току поступка издавања одобрења о коришћењу код Одељења за локални економски развој Општинске управе општине Велико Градиште, сматраће се да је одустао од понуде и депозит му неће бити враћен, а конкурсни поступак ће се поновити.

Члан 7.

Све информације могу се добити на телефон , или у канцеларији број 36, у Општинској управи општине Велико Градиште, у периоду од 700 – 1400 сати, особа за контакт Татијана Животић, телефон 012/662-134.

Прилог уз текст јавног конкурса:

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРА

image_pdfimage_print

ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Резултати анализе воде

Ради спречавања узнемиравања јавности проношењем неистиних информација од стране различитих појединаца и фејсбук група, обавештавамо грађане да је према последњима анализама воде Завода за јавно здравље Пожаревац од дана 29.08.2022. године вода са водоизворишта „Јелак Смонице“ као и „Острово“ исправна и здравствено безбедна за пиће и употребу, као и у претходном периоду.

Извештајi о испитивању

Коментари извештаја о испитивању и мишљења о здравственој безбедности

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

image_pdfimage_print

ЈКП “Дунав“: Обавештење о планираном искључењу воде услед поправке квара у Великом Градишту – Улица цара Душана

Обавештавамо кориснике градске водоводне мреже у насељу Велико Градиште, који се снабдевају водом у улици Цара Душана да ће у току преподневних часова 26.08.2022. године, у периоду од 8 до 10 часова, због поправке квара привремено бити искључено водоснабдевање.

ЈКП Дунав ће настојати прекид траје што краће и одмах по окончању радова наставиће се водоснабдевање.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print

ЈКП “Дунав“: Обавештење о исправности воде

Због већег броја спекулација о неисправности воде у јавном водоводу у Великом Градишту ЈКП “Дунав Велико Градиште“ обавештава јавност да је вода са водоизворишта Јелак Смонице у Великом Градишту, које се налази у непосредној близини реке Пек здрaвствено исправна и безбедна за пиће, сходно Мишљењу о здравственој безбедности Завода за јавно здравље Пожаревац, бр.: В5228 од 13.08.2022. године.

image_pdfimage_print

Допуна Обавештења о извођењу гађања из пешадијског наоружања за  август

Поред термина за извршење гађања наведених у  Обавештењу о извођењу гађања из пешадијског наоружања за  август Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље и дана 30. и 31.08.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за септембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 13, 20, 21, 22. и 28.09.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

 

image_pdfimage_print

Обавештење о третману сузбијања одраслих комараца уређајима из ваздуха – ОТКАЗАНО

Третман је, због неповољних временских услова, отказан.


Обавештавамо становништво да ће 25. августа, уколико се створе повољни метеоролошки услови, бити изведен третман сузбијања одраслих комараца на територији насеља Велико Градиште и Бели Багрем уређајима из ваздуха.

У случају неповољних временских услова третман ће се померити за следећи дан.

Третман ће се извршити у периоду 19.00 до 22.00 часова.

Као препарат из ваздуха користиће се Neopirox lambda 2.0 на бази ламбдацихалотрина.

Моле се пчелари да предузму све неопходне мере заштите пчела.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print