Сазив 53. седнице Општинског већа за 06.06.2022. године

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

53. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 06.06.2022. год. (п о н е д е љ а к)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Великој сали СО са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину,
 2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину,
 3. Нацрт Одлуке о изради плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница – Љубиње“ на територији општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о именовању Локалног антикорупцијског тела за праћење примене ЛАП-а,
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јован Миленковић),
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан Динић),
 7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милошевић Радисав),
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Бекић 001),
 9. Нацрт Решења о поништају Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стокић Љубисав),
 10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Футура Плус д.о.о.),
 11. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и Стојадиновић Драгица),
 12. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша),
 13. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче),
 14. Нацрт Решења о продужењу важења решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан),
 15. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији,
 16. Нацрт Решења о давању сагласностина Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године,
 17. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године,
 18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину,
 19. Нацрт Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2022. годину ЈУ Народнe библиотекe “Вук Караџић“ Велико Градиште,
 21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ Велико Градиште,
 22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 23. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину,
 24. Нацрт Решења о давању сагласности наПрву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2022. годину,
 25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,
 26. Нацрт Решења о давању сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 28. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 29. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 30. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 31. Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 32. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 33. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 34. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 35. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 36. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 37. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 38. Нацрт Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 39. Нацрт Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 40. Предлог Решења о одбијању Жалбе Невене Николић из Великог Градишта на Решење Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште број 355-216/2022-01 од 18.05.2022. године, као неоснована,
 41. Предлог Решења о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2021. годину,
 42. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи Споразум о решавању спорног односа у Предмету П.бр. 23/22, тужиље мал. Саре Милетић из Камијева, коју заступа законски заступник мајка Наташа Милетић, против тужене Општине Велико Градиште,
 43. Предлог Решења о усвајању Захтева ЈУ Спортски центар Велико Градиште, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор,
 44. Предлог Решења о усвајању Захтева МЗ Кусиће, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем, пословни простор,
 45. Разно.

Број: 06-33/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print