Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Председник општине
Број: 612-1/2022-01-2
Датум: 16.06.2022. године
Велико Градиште

 

На основу члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територије општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 16/2018) у вези члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном jавном позиву,

Председник општине Велико Градиште доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Члан 1.


  1. Новчана награда  општине Велико Градиште за 2022. годину у вредности од 30.000,00 динара додељује се:
  • Јелени Мирковић из Великог Градишта, студенту прве године мастер студија Факултета медицинских наука у Крагујевцу – Мастер исхране и суплементације 

2. Новчана награда општине Велико Градиште за 2022. годину у вредности од 20.000,00 динара додељује се:

  • Николи Марковићиз Курјача, студенту шесте године интегрисаних академских студија медицине, Медицинског факултета у Београду и
  • Милици Адамовић из Великог Градишта, студенту пете године интегрисаних академских студија медицине Медицинског факултета у Београду.

Члан 2.

Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

О б р а з л о ж е њ е

На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима са територије општине Велико Градиште бр.612-1/2022-08 од 01.06.2022.године,благовремено су пристиглетри пријаве.

На јавни позив за најбољег судента пријаве су доставилиследећи кандидати:

  1. Јелена Мирковић, студент прве године мастер студија Факултета мединцинских наука у Крагујевцу – мастер исхране и суплементације са просечном оценом 9,54
  2. Никола Марковић, из Курјача студент шесте године интегрисаних академских студија медицине, Медицинског факултета у Београду са просечном оценом 9,51
  3. Милица Адамовић, студент петегодине интегрисаних академских студија медицине Медицинског факултета у Београду са просечном оценом 9,02

Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима из члана 5. Правилника, студентЈелена Мирковићкао прво пласирана остварила је9 бодова док јестудент Никола Марковић као остварио 8,98 бодова и студент Милица Адамовић остварила је 8,73 бодова.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину.

Поука о правном леку: на Одлуку о додели награде за 2022. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

 ПРЕДСЕДНИК

 ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

    Драган Милић

 

Бодовна листа

Р.б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Адреса пребивалишта Број бодова

(по години студија)

Просечна оцена

Резултат

1 Јелена Мирковић Велико Градиште 4- (мастер) 9,54 9,54/9,54*5+4=9,00
2 Никола Марковић Курјаче, 4 –(6.година) 9,51 9,51/9,54*5+4=8,98
3 Милица Адамовић Велико Градиште 4- (5.година) 9,02 9,02/9,54*5+4=8,73

 

image_pdfimage_print