Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 06.06.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • Туристички објекат апартманског типа, спратности Су+П+2+Пс, на к.п.бр. 4633, 2366/122, 2366/544, 2366/546 и 2366/547 у К.О. Велико Градиште, инвеститор Друштво за транспорт и услуге „БЕКИЋ 001“ д.о.о. Мало Црниће – Смољинац, број предмета 353-326/2022-06.
  • Доградња постојећег пословног објекта-продавнице на кп.бр. 2366/10 К.О. Велико Градиште, инвеститор Јовановић Иван, број предмета 353-332/2022-06;
  • Стамбено-пословни објекат на к.п.бр. 1916 и 1917 К.О.Велико Градиште, инвеститор Миловановић Горан из Великог Градишта, број предмета 353-328/2022-06;
  • Туристички објекат апартманског типа спратности Су+Пр+3, на к.п.бр. 2366/530 у К.О. Велико Градиште, инвеститор „Урбана градња“ Мајиловаци ИзоТим Пожаревац, број предмета 353-333/2022-06.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 13.06.2022. године до 20.06.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 20.06.2022.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print