Јавни позив за награду најбољег студента са територије општине Велико Градиште за 2022. годину

У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, општина Велико Градиште, додељује две награде за најбоље редовне студенте са територије општине Велико Градиште.

Избор најбољих студената вредноваће се према следећим критеријумима:

– студенти који се налазе на вишим годинама студија,

– студенти који током школовања нису губили годину,

– студенти који су у претходној години студија имали просечну оцену изнад 9,00

– друге награде, успеси и признања студената.

Јавни позив траје од 01 јуна 2022. године до 15. јуна 2022. године. Кандидати се на јавни позив пријављују сами.

Пријаву могу преузети на линку Пријава на конкурс за најбољег студента са територије општине Велико Градиште

Уз пријаву се прилаже по један примерак следећих докумената:

1) потврда о уписаној години студија;

2) потврда о оствареној просечној оцени у току студирања;

3) очитана лична карта;

4) број текућег рачуна.

Награде су новчане и додељују се на посебној свечаности.

Висину средстава за прву и другу награду утврдиће председник општине Велико Градиште у складу са Одлуком о буџету за 2022. годину.

Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку, ако овом одлуком није другачије одређено.

Подаци који су потребни за одлучивањe о јавном позиву биће прикупљени по службеној дужности уколико се налазе у доступним службеним евиденцијама државних органа, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, у складу са законом који уређује општи управни поступак а који се односе на: ЈМБГ, име и презиме, држављанство из матичних књига, податке о пребивалишту из регистра пребивалишта, податке о приходима и имовини из службених евиденција пореске управе, податке о пријави на осигурање и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, податке о поседовању непокретности из катастра непокретности и других јавно доступних евиденција.

Сви подаци о личности захтевани овим јавним позивом биће обрађивани у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/2018)

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове вршиће административне послове везане за избор најбољег студента.

Ближа обавештења о јавном позиву могу се добити путем мејла danka.nikolic@velikogradiste.rs или на број телефона 012/662-179.

 

image_pdfimage_print