Jaвно надметање за давање на привремено коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон , 9/2020 и 52/2021), члана 22. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 35/2021), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2020. до 2030. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020) и решења Председника општине Велико Градиште број: 464-166/2022-01-2 од 26.4.2022. године,

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

 

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

I. Општина Велико Градиште, нуди на привремено коришћење јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, коју чини следећа локација:

-Локација број 15 – источни део к.п.бр. 531 Ко Велико Градиште, Објекат: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m². Почетна цена за коришћење локације износи 18,00 динара/м² дневно.

II. Предмет јавног надметања – локације налазе се у Великом Градишту, а на привремено коришћење се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну, канализациону или водоводну мрежу сноси будући корисник локације.

III.  Локација се даје у закуп на период од 3 године.

Изабрани корисник је дужан да садржаје предвиђене Програмомиз претходног става овог огласа, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV. Понуђени износ накнаде за коришћење локације корисник је дужан да плаћа у складу са Уговором који ће у року од 30 дана од достављања решења о додели локације на привремено коришћење закључити са корисником, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V. Јавно надметање одржаће се дана 09.05.2022. године са почетком у 11:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11.

VI. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од34.020,00 динара и поднесу пријаву за учешће, поштом или лично у писарници Општинске управе а за Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, у Великом Градишту Житни трг 1.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарници Општинске управедо 09,00 часова дана 09.05.2022. године.

Депозит се плаћа на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве и са назнаком „не отварати“.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиштеи мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже копија решења о упису у регистар привредних субјеката код надлежног органаи пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број, број личне карте и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, матични број и мора бити потписана. Уз пријаву, предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 2,00 дин/m².

VII. По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII. У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX. Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 35/2021) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 32/2020) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X. Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, соба бр. 11, где је могуће извршити увид у документацију и скицу локације која је предмет закупа.

Број: 464-167/2022-01-2,

Дана: 26.4.2022. године.

Руководилац Одељења

Стефан Стевић

image_pdfimage_print