Јавни конкурс за избор и предлагање чланова Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине  Велико  Градиште

Република Србија
Општина  Велико  Градиште
Радна група
Број: 111-1/2022-01-4
Дана: 12.04.2022.
Велико  Градиште

 

Радна група за израду и спровођење конкурса ради избора и предлагања чланова тела које ће пратити спровођење Локалног антикорупцијског плана за период 2021-2024.г. (у даљем тексту: Комисија), на основу Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП)  општине  Велико  Градиште („Службени  гласник општине Велико  Градиште“, бр. 35/21), члана 1-3. Правилника о раду Радне групе за израду и спровођење конкурса ради избора и предлагања чланова тела које ће пратити спровођење Локалног антикорупцијског плана за период 2021-2024. г. бр. 020-3/2022-01-4 од 11.03.2022. г. са допуном истог од 11.4.2022. г., расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и предлагање чланова Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) општине  Велико  Градиште

 

 • ЦИЉ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује за избор и предлагање чланова Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине  Велико  Градиште за период 2021-2024.г.

 • УСЛОВИ, ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

Кандидат за члана Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) треба да испуњава следеће услове:

 • да је пунолетан и да има пребивалиште на територији Општине Велико Градиште;
 • да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак;
 • да није носилац функције у политичкој странци;
 • да није jaвни функционер, у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;
 • да није запослен или радно ангажован у Општинској управи Општине Велико Градиште

Кандидат на Конкурс треба да Комисији достави следећа документа:

 • попуњен пријавни формулар који је прописала Комисија
 • биографију, сачињену у слободној форми,
 • потписану изјаву да није радно ангажован у Општинској управи општине  Велико  Градиште по било ком основу,
 • потписану изјаву да није носилац било које функције у политичкој странци,
 • потписану изјаву да није јавни функционер у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција и
 • мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања:

“ 1. Шта вас мотивише да се пријавите и да се ангажујете у праћењу Локалног антикорупцијског плана  општине  Велико  Градиште?

 1. Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву и шта бисте сугерисали у вези са тим?
 2. Чиме лично можете допринети решавању проблема корупције у друштву?“.

РОКОВИ И ОПШТЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  

Формуларе Пријаве и Изјава је прописала Комисија и преузимају се са сајта општине velikogradiste.rs, са главне стране у делу Вести, као и у одељку Конкурси, пододељак Јавни конкурс за избор и предлагање чланова Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Велико Градиште за период 2021-2024.г.

Биографија се сачињава у слободној форми, као и Мотивационо писмо с тим да исто мора обавезно да садржи одговоре на питања прописана овим Конкурсом.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени прилози, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Након утврђивања ранг листе, Комисија доставља ранг листу кандидата за избор чланова Радног тела, односно даје предлог  Скупштини општине  Велико  Градиште, која  доноси одлуку о коначном избору чланова Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а).

Конкурс је објављен на интернет страници општине Велико Градиште и огласној табли  у згради Општинске управе.

Рок за подношење пријава је у трајању oд осам дана, односно од 13.04.2022. године до 21.04.2022. године.

Попуњене Пријаве са документацијом предају се у затвореној коверти, у штампаном облику на  писарницу Општинске управе  општине  Велико  Градиште, или шаљу препорученом поштом на адресу Општинске управе, ул. Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „За Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-a) Општине  Велико  Градиште“.

Конкурсни материјал се не враћа.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, на одговарајући начин, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Сви изрази у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Пријава
Изјава о функцији
Изјава о раду у Општинској управи
Изјава о функцији у политичкој странци

Председник Комисије

Санела Журкић Коцмановић,с.р.

 

image_pdfimage_print