Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88-8/2022- 01-2
Датум: 25.03.2022. године
ВеликоГрадиште 

 

 

На основу члана 41. Став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама (,,Службенигласник РС,, ,БРОЈ 87/2018), и члана 21.став 2. Пословника о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште  (Општински слижбени гласник 4/2011), Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на I редовној седници одржаној дана 25.03.2022. године донео је:

 

З А К Љ У Ч А К

 

  1. План и средства за реализацију годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава на водама II реда, на територији општине Велико Градиште  определити по Месним заједницама где се водотоци налазе у сарадњи са одељењем ЛЕР-а и саветником послова планирања одбране и заштите од ел. непогода.
    Вршити сталну контролу утрошених средстава и квалитет извршених радова.

 

Командант Штаба 

Драган Милић

image_pdfimage_print