Сазив 46. седнице Општинског већа за 31.03.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

46. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 31. МАРТ 2022. год. (четвртак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Великој сали СО са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Одлуке  о  изради  Плана  детаљне  регулације  за  изградњу  соларне  и  ветроелектране  „Ледерата“,  на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца,
 2. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко–солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,
 3. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије, (2 локала преко пута комерцијалне банке),
 5. Нацрт Одлуке o  усвајању Годишњег  програма  заштите,  уређења  и коришћења  пољопривредног  земљишта  у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,
 6. Нацрт одлуке о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште,
 7. Нацрт Решења  о  отуђењу  грађевинског  земљишта  из  јавне  својине  општине  Велико  Градиште,  јавним надметањем, (к.п.бр. 233/6 – Миленковић Јован из Крагујевца),
 8. Нацрт Решења  о  отуђењу  грађевинског  земљишта  из  јавне  својине  општине  Велико  Градиште,  јавним надметањем, (к.п.бр. 1/1 – Митровић Владан из Пожаревца),
 9. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Удружење ПУЖ),
 10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Димитриевски Драгана),
 11. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште, (мења се само датум),
 12. Нацрт Решења о  именовању  вршиоца  дужности  директора  Туристичке  организације  општине  Велико Градиште, (мења се само датум).
 13. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима,
 14. Предлог Одлуке о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години,
 15. Предлог Одлуке о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  по  Захтеву  МЗ  Мајиловац,  (уређење депоније),
 16. Предлог Одлуке о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  по  Захтеву  МЗ  Мајиловац,  (текуће одржавање),
 17. Предлог Одлуке о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  по  Захтеву  ПУ  „Мајски  цвет“  Велико Градиште (набавке намирница за припремање хране),
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиште (за КО Десине, КО Бискупље, КО Макце – Божевац, КО Мајиловац, КО Дољашница  и  КО  Ђураково-Поповац,  а  све ради  чишћења  пропуста  и  канала  за  сакупљање атмосферских вода),
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Перић Властимир из Тополовника)
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)
 21. Предлог Решења о  давању  сагласности  на  Предлог  Одлуке  о  избору  приватног  партнера  за  обављање комуналне делатности одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о додели средстава Шах клубу „ВГСК“, (куповина 16 столова),
 23. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Царевац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Царевац
 24. Предлог Решења о умањењу доприноса  за  уређење грађевинског  земљишта  за  изградњу  објеката који су  од значаја за привредни развој општине Велико Градиште
 25. Предлог Правилника о  измени  Правилника  о  организацији  и  систематизацији  радних  места  у  општинској управи,  општинском  правобранилаштву,  стручним  службама  и  посебним  организацјама  општине  Велико Градиште.

Број: 06-23/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                             Драган Милић,с.р.

 

image_pdfimage_print