Обавештење о начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, са изменом

ОБАВЕШТЕЊЕ

О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА 

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022) и Одлуку о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2022. години („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022).

Ово право ће моћи да оствари свака мајка за дете рођено од 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Србије и да има пребивалиште у Србији.

Услов за ову врсту помоћи је, између осталог, да мајка први пут стиче у својину кућу или стан у Србији. Изузетно, у случају смрти мајке детета, право на ове субвенције може да оствари и отац детета.

Максималан износ средстава који се може добити је 20.000 евра (у динарској противвредности).

За изградњу куће предвиђена су новчана средства у висини до 20 одсто вредности радова на изградњи.

За куповину куће или стана, учешће државе може бити до 20 одсто вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

За куповину куће или стана путем стамбеног кредита, може се остварити право на средства у износу од 20 одсто процењене вредности непокретности на основу које се одобрава кредит, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

Земљиште на коме је планирана изградња непокретности мора да буде у власништву подносиоца захтева, уписано у катастар непокретности без терета, и за непокретност је потребна издата грађевинска дозвола.

Кућа или стан који су предмет учешћа у куповини морају да буду у власништву продавца и уписани у катастар непокретности без терета.

Такође, у оквиру пријаве за помоћ треба доставити и доказ да су укупни приходи подносиоца захтева и супружника, односно ванбрачног партнера на месечном нивоу, на дан подношења захтева, нижи од две просечне нето месечне зараде запослених у Србији.

Захтев за новчану подршку се може поднети преко Одељења за друштвене делатности и заједничке послове – служба дечије заштите, канцеларија број 3 у Општинској управи општине Велико Градиште, Житни трг број 1, у року од годину дана од дана рођења детета.

За ближе информације можете се обратити на телефон 069/8017712, контакт особа Весна Милановић.

ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– нови

Обавештење о примени Уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу,учешће у куповини, односно, куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

 Начелница
Општинске управе

Сања Стојадиновић