ЈКП “Дунав Велико Градиште“: Јавни позив за јавно надметање прикупљањем писмених понуда –

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“,
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛ. СРЕМСКА БР. 1
Наш број: 540/2022
Датум:  15.03.2022. године

 

На основу чланa 44. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ бр. 829 од 15.07.2016. године, а у складу са Основом газдовања шумама за Г.J. „Општинске шуме Велико Градиште“ (2013.-2022.), Изменом и допуном Основе газдовања шумама за Г.J. општинске шуме Велико Градиште (2013.-2022.) на коју је Сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме број: 322-02-00227/2017-10 од 20.априла 2018. године заведено бр. 1006/2018 од 24.04.2018. године и Записника о инспекцијском надзору бр. 911-270-322-00028/2021-10 од 06.04.2021 заведено бр. 880/2021  од 26.04.2021.године, Извођачким пројектом газдовања шумама за 2022. годину бр. 2232/2021 од 29.10.2021. године и Извођачким пројектом газдовања шумама за 2022. годину бр. 2234/2021 од 29.10.2021. године, као и  Одлуке  директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ број 537/2022 од  15.03.2022. године и Решења директора бр. 538/2022 од 15.03.2022. године, Комисија ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за спровођење поступка јавног надметања

 

ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Које ће се одржати дана  22.03.2022. године (уторак) са почетком у 11 сати, у просторијама ЈКП „Дунав Велико Градиште“, ул. Сремска бр. 1, у Великом Градишту.

Предмет јавног надметања је продаја дозначене непосечене дрвне масе на пању на делу  КП.БР. 2704, К.О. Ђураково и КП.БР. 1584/1  К.О. Триброде дрвних сортимената  у шуми „на пању“, укупне процењене количине дрвне масе за продају 1.240,14 m3.

  • КО Ђураково ГЈ „Општинске шуме Велико Градиште“ у одељењу -7, одсек-ј површине 1,22 ha и КО Триброде ГЈ „Општинске шуме Велико Градиште“ у одељењу -4, одсек-i површине 1,70 ha укупне процењене количине дрвне масе за продају 47,37 m3 

Партија 1.

Предмет надметања Количина за надметање3) Почетна цена (дин/м3) без ПДВ-а Почетна вредност предмета надметања (динара) без ПДВ-а
Одељење 7/j
Огревно дрво т.л. I  класа,

метарско, II категорије

27,38 1.462,73 40.049,55
Огревно дрво т.л. II  класа,

метарско, II категорије

6,85 1.159,10 7.939,84
Сеченице т.л. II категорије 1,00 1.097,28 1.097,28
Шумски отпад т.л. II категорије 2,50 1.035,46 2.588,65
Свега за 7/j 37,73   51.675,32
Партија 2.  
Одељење 4/i  
Огревно дрво т.л. I  класа,

метарско, II категорије

4,01 1.462,73      5.865,55
Огревно дрво т.л. II  класа,

метарско, II категорије

3,28 1.159,10 3.801,85
Сеченице т.л. II категорије 0,70 1.097,28 768,09
Шумски отпад т.л. II категорије 0,30 1.035,46 310,64
Огревно дрво м.л. I  класа,

метарско, II категорије

1,34 1.340,91      1.796,82
Свега за 4/i 9,63 12.542,95
Одељењe 7/j, 4/i Укупна

Количина за надметање3)

 

 

 

Почетна вредност предмета надметања (динара) без ПДВ-а
УКУПНО: 47,36   64.218,27

 Почетак радова је у року од 3 дана од дана извршења авансне уплате купца ЈКП „Дунаву“. Рок за завршетак радова је 30.06.2022. године.

Предвиђена оквирна месечна динамика за одељење 4/i, је: 30 април 9,63 m³, оквирна месечна динамика за одељење 7/ј, је: 20 јун 37,73 m³. Уколико капацитети најповољнијег понуђача и временске прилике дозвољавају, понуђач може и у краћем року завршити радове на сечи и извлачењу дрвета.

Укупна количина дрвних сортимената за надметање је……………….…..47,36 m3 

Укупна вредност дрвних сортимента по почетним ценама, без ПДВ-а  је 64.218,27 динара (ПДВ за огревно дрво, сеченице и шумски отпад је 10%), док за техничко дрво ( трупци, трупци в.с., вишеметарско обло дрво, целулозно дрво) ПДВ је 20%.

Критеријум за избор  најповољније понуде је највиша понуђена укупна цена.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву.

Начин плаћања: Након обостраног потписивања уговора, у року од 7 (седам) дана, купац ће извршити авансну уплату понуђене цене у износу од 80% понуђене цене (+ПДВ), а након обављене сече и обрачунавања стварне количине које утврђује овлашћено лице из ЈКП „Дунав Велико Градиште“, утврдиће се укупан износ за уплату који је купац обавезан да уплати у року од 10 дана од дана записничког утврђивања стварне количине. Уколико је стварна реализована вредност дрвне масе по коначном записнику о извршеним радовима мања од износа који је купац авансно уплатио продавцу, продавац се обавезује да у року од 10 дана изврши повраћај више уплаћених средстава купцу, без камате.

Висина депозита износи 10% од почетне процењене вредности дрвне масе, и износи 6.421,83 динара.

Депозит који је уплаћен на име учешћа на јавном надметању служиће као средство за обезбеђење благовременог извршења радова од стране најповољнијег понуђача (купца).

Након извршења радова на сечи дрвета, изношења истог из шуме продавца и утврђивања коначне и стварне количине дрвета, купцу ће се депозит урачунати у укупну цену коју је обавезан да плати. У случају да не дође до реализације уговора, услед одустанка понуђача, депозит ће се задржати на име надокнаде штете, док ће износ уплаћеног аванса од 80% продавац вратити купцу и то без камате.

За купљене дрвне сортименте рекламација на квалитет се не уважава.

Са понуђачем чија понуда буде најбоља, односно који је дао највећу цену закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.

Уговор са купцем који је дао најбољу понуду за укупну цену закључиће се по предлогу Комисије која је спровела предметно јавно надметање, а на основу Записника са спроведеног надметања и то у року од три дана од дана достављања уговора на потпис понуђачу – Купцу и уколико исти одустане од потписивања уговора губи право на повраћај уплаћеног депозита и уговор ће се закључити са купцем који је дао следећу најбољу понуду.

Депозит као услов за учешће на надметању у висини од 10% од почетне вредности са урачунатим ПДВ-ом, служиће као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду.

Право  учешћа  на јавном надметању прикупљањем писаних понуда имају правна лица и предузетници који до 22.03.2022. године до 10,00 часова  изврше уплату депозита који ће служити као средство за озбиљност понуде и добро извршење посла, на текући рачун ЈКП „Дунав Велико Градиште“, који се води код Поштанске штедионице: 200-2826710101881-69, Комерцијалне банке: 205-180820-52 или Banca Intesa: 160-377124-15, уз напомену: уплата депозита за надметање за КО Ђураково и КО Триброде.

Дрвни  сортименти који су предмет продаје на наведеној локацији могу се разгледати на терену у КО Ђурково и КО Триброде дана 18.03.2022. године од 11 часова, са местом окупљања заинтересованих лица у ЈКП Дунаву у заказано време и поласком у шуму уз ОБАВЕЗНУ унапред  најаву Дарку Ивковићу, дипл. инж. шум., у ЈКП „Дунав Велико Градиште“, контакт  телефон 062/801-77-50 и 012/662-722.

Заинтересовани за учешће на надметању у обавези су да своје понуде  пошаљу или донесу у запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА НАДМЕТАЊЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА  КО ЂУРАКОВО и КО ТРИБРОДЕ, ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“  – НЕ ОТВАРАТИ, на адресу  ЈКП “Дунав Велико Градиште, Сремска 1, 12220 Велико Градиште

У обзир ће се узети све затворене понуде, које се доставе лично или ако су послате поштом и стигну на наведену адресу, најкасније 22.03.2022. године до 10.30 часова.

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у разматрање.

Понуде уз које није достављен доказ о уплати депозита неће се узети у разматрање.

У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену адресу.

У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за сваки дрвни сортимент који је наведен у табели и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву. Уколико у понуди купца не буду наведене јединичне цене за сваки дрвни сортимент понуда ће се сматрати неважећом.

Образац пријаве Понуђачи могу преузети у седишту предузећа, сајту ЈКП Дунава jkpdunav.com  или web презентацији на сајту Општине Велико Градиште (www.velikogradiste.rs/jkp-dunav-veliko-gradiste/)

У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.

Сви  понуђачи  достављају понуду по обрасцу који је саставни део овог јавног позива, са унетим свим траженим подацима, потписану и оверену, у супротном достављена понуда се неће разматрати. Саставни део овог јавног позива за лицитацију је и нацрт купопродајног уговора, који купац треба оверити и потписати.

Понуда за лицитацију
Модел уговора

Обрадио:
Дарко Ивковић, дипл.инж.шум.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Комисија за спровођење

поступка јавног надметања

Председник Комисије

Гордана Јецић

image_pdfimage_print