Јавно надметање за давање на привремено коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 22. ст. 6. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 35/2021), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру у Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020 и 6/2021) и решења Председника општине Велико Градиште број: 464-70/2022-01-2 од 25.02.2022. године,

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

 

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

  1. Општина Велико Градиште, нуди на привремено коришћење јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим предузетницима, носиоцима пољопривредних газдинстава и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чине следеће локације:
  • Локација број 7 – на делу к.п. бр. 154/1 К.О. Рам, а уз границу са к.п. бр. 131 К.О. Рам – 8 појединачних места  за постављање тезги. Површина појединачног места је до 7m2

Намена: трговинска, угоститељска или услужна делатност.

  • Локација број 3 – део к.п. број 2376/1 К.О. Велико Градиште, уз границу са к.п.бр. 2229/37 на Сребрном језеру – 3 појединачнa места  за постављање тезги. Површина појединачног места је до 7m2.

Намена: трговинска, угоститељска или услужна делатност

  • Локација број 6 – део к.п. број 2392 К.О. Острово, уз границу са к.п.бр. 2173/1 К.О. Острово на Сребрном језеру – 3 појединачнa места за постављање тезги. Површина појединачног места је до 7m2.

Намена: трговинска или угоститељска делатност.

Локације су одређене Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру у Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020 и 6/2021), а појединачна места која су предмет јавног надметања приказана су на скици која је саставни део Програма и овог Огласа.

На локацијама је могуће постављање пулт- тезги за продају робе чија бруто површина не може бити већа од 5m2.

Почетна цена за коришћење појединачног места на Локацији бр.7 износи 45,5 динара/m² дневно.

Почетна цена за коришћење појединачног места на Локацији бр.3 износи 84,5 динара/m² дневно.

Почетна цена за коришћење појединачног места на Локацији бр.6 износи 52 динара/m² дневно.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се на територији општине Велико Градиште на Сребрном језеру и у близини Рамске тврђаве, а на привремено коришћење се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове постављања објекта, сноси будући корисник локације.

III  Јавна површина се даје на привремено коришћење на период од 3 године.

Време давања на коришћење јавне површине условљено је важењем Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру у Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године.

Изабрани корисник је дужан да садржаје предвиђене Програмом, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ накнаде за коришћење јавне површине корисник је дужан да плаћа у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 38/2021).

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани решењем Одељења локалне пореске администрације.

V  Јавно надметање одржаће се дана 11.03.2022. године са почетком у 11:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 12.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна лица, предузетници и регистрована пољопривредна газдинства, која уплате депозит иподнесу пријаву за учешће, поштом или лично у писарници Општинске управе а за Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, у Великом Градишту Житни трг 1.

Висина депозита за Локацију бр.3 износи 17.745,00 дин, за Локацију бр.7 износи: 9.555,00 дин и за Локацију бр.6 депозит износи 10.920,00 дин.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарници Општинске управе до 09,00 часова дана 11.03.2022. године.

Депозит се плаћа на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију, односно на које појединачно место се односи и ко је подносилац пријаве и са назнаком „не отварати“.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву правног лица се прилаже копија решења о упису у регистар привредних субјеката код надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријава предузетника односно пољопривредног газнинства, мора да садржи пословно име и седиште, име и презиме предузетника односно носиоца пољопривредног газдинства, адресу, број личне карте, матични број и мора бити потписана. Уз пријаву прилаже се и извод из регистра надлежног органа, односдно потврда о регистрацији пољопривредног газдинства.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 1,00 дин/m².

Депозит најбољег понуђача задржава се, односно урачунава се у износ накнаде.

Уколико лице коме се јавна површина даје на привремено коришћење у прописаном року не поднесе захтев за издавање Решења о одобрењу за постављање мањег монтажног објекта, поништава се Решење о давању на привремено коришћење простора на јавној површини.

VIII Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 35/2021) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру у Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020и 6/2021) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

IX Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, соба бр. 11, где је могуће извршити увид у документацију и скицу локације која је предмет закупа.

Број: 464-71/2022-06,

Дана: 28.02.2022. године.

Руководилац Одељења

Стефан Стевић

 

image_pdfimage_print