Archive for month: март, 2022

Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 88-8/2022- 01-2
Датум: 25.03.2022. године
ВеликоГрадиште 

 

 

На основу члана 41. Став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама (,,Службенигласник РС,, ,БРОЈ 87/2018), и члана 21.став 2. Пословника о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште  (Општински слижбени гласник 4/2011), Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на I редовној седници одржаној дана 25.03.2022. године донео је:

 

З А К Љ У Ч А К

 

 1. План и средства за реализацију годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава на водама II реда, на територији општине Велико Градиште  определити по Месним заједницама где се водотоци налазе у сарадњи са одељењем ЛЕР-а и саветником послова планирања одбране и заштите од ел. непогода.
  Вршити сталну контролу утрошених средстава и квалитет извршених радова.

 

Командант Штаба 

Драган Милић

image_pdfimage_print

У селу Макце радови на обнови спортског терена и сеоског пута

У селу Макце у градиштанској општини јуче је новим асфалтом пресвучен спортски терен, површине 968m2, док је пут до месног гробља насут квалитетном ризлом.

Асфалтирање је извршено у оквиру реализације уговора на пресвалачењу и асфалтирању на територији општине Велико Градиште, у вредности од 2.615.295 динара.

Радове је обишао заменик председника општине Слађан Марковић, у присуству председника Месне заједнице Макце и сарадника.

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште КО Рам

На основу члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) и Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем број 464-107/2022-01-2 од 29.03.2022. године Председника општине Велико Градиште,

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, о б ј а в љ у ј е, 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ  
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 I Општина Велико Градиште извршиће заинтересованим физичким и правним лицима отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине, у поступку јавног надметања, а које чини:

 1. 1. К.п.бр. 1953, „Горица“,пашњак 6. класе, грађевинско земљиште изван грађвинског подручја, укупне површине 394м2, уписана у ЛН 433 КО Рам
 2. 2. К.п.бр. 1957, „Горица“,пашњак 6. класе, грађевинско земљиште изван грађвинског подручја, укупне површине 657м2, уписана у ЛН 433 КО Рам
 3. 3. К.п.бр. 234/19, „Горица“,шума 6. класе, грађевинско земљиште изван грађвинског подручја, укупне површине 515м2, уписана у ЛН 433 КО Рам
 4. 4. К.п.бр. 234/21, „Горица“,шума 6. класе, грађевинско земљиште изван грађвинског подручја, укупне површине 784м2, уписана у ЛН 433 КО Рам

II Земљиште из тачке I се отуђује будућим купцима у својину.

На предмету отуђења могу се градити стамбени и комерцијални објекти.

На предметном земљишту дозвољена је изградња објеката чија су врста, односно намена и други ближи подаци о могућности градње одређени Информацијом о локацији број 464-22/2022 од 26.01.2022. године издате од Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште.

Заинтересована лица предметно земљиште могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Земљиште које се отуђује није комунално опремљено и уређено, а трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац. Купац преузима непокретност из тачке I овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена. Купац преузима обавезу да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, гасификацију и друго. Обавеза купца је да сноси трошкове поступка отуђења земљишта, које чине трошкови процене непокретности, трошкови објављивања огласа и други стварни трошкови.Трошкове објављивања огласа купци сносе на једнаке делове.

IV Почетна цена за земљиште које је предмет надметања износи 6,00 евра/m2.

Исплата купопродајне цене се врши у динарској протввредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Лицитациони корак износи најмање 0,5 евра/m².

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021) под претњом пропуштања. Међусобна права и обавезе продавца и купца биће уређени Уговором о отуђењу грађевинског земљишта, који будући купац закључује са Председником општине у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.

VI Јавно надметањеодржаће се дана 29.04.2022. године са почетком у 11,00 часова за катастарске парцеле бр.  1953, 1957, 234/19, 234/21, у згради Општинске управе општине Велико Градиште,на адреси Житни трг 1, Велико Градиште, соба бр. 12, ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника. Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита. У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, поштом или лично преко писарнице, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште. Пријаве се подносе од  30.03.2022. године до 29.04.2022. године. Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 29.04.2022. године до 09,00 часова.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас и на коју катастарску парцелу се односи и ко је подносилац пријаве. Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште, број телефона, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју;

2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања. У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел: 97, позив на број: 59-110). Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

X По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ. Депозит уплаћен од стране купца на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун општине. Уплаћени депозит од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове у којем ће назначити број жиро рачуна, износ депозита и друге податке.

XI Ако купац не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене а пре закључења уговора о отуђењу, или после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од достављања решења о отуђењу, задржаће се уплаћени депозит као и у случају испуњења других услова из Одлуке о грађевинском земљишту. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену или не закључи уговор на начин и у року предвиђеним тачком V овог Огласа, Скупштина општине поништиће решење о отуђењу земљишта.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11.

Пријава за учествовање у поступку
Изјава

Број: 464-108/2022-06,                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Дана  30.03.2022. године.                                                                  Стефан Стевић

image_pdfimage_print

Сазив 46. седнице Општинског већа за 31.03.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

46. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 31. МАРТ 2022. год. (четвртак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Великој сали СО са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Одлуке  о  изради  Плана  детаљне  регулације  за  изградњу  соларне  и  ветроелектране  „Ледерата“,  на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца,
 2. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко–солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,
 3. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште,
 4. Нацрт Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије, (2 локала преко пута комерцијалне банке),
 5. Нацрт Одлуке o  усвајању Годишњег  програма  заштите,  уређења  и коришћења  пољопривредног  земљишта  у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину,
 6. Нацрт одлуке о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште,
 7. Нацрт Решења  о  отуђењу  грађевинског  земљишта  из  јавне  својине  општине  Велико  Градиште,  јавним надметањем, (к.п.бр. 233/6 – Миленковић Јован из Крагујевца),
 8. Нацрт Решења  о  отуђењу  грађевинског  земљишта  из  јавне  својине  општине  Велико  Градиште,  јавним надметањем, (к.п.бр. 1/1 – Митровић Владан из Пожаревца),
 9. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Удружење ПУЖ),
 10. Нацрт Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту, (Димитриевски Драгана),
 11. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште, (мења се само датум),
 12. Нацрт Решења о  именовању  вршиоца  дужности  директора  Туристичке  организације  општине  Велико Градиште, (мења се само датум).
 13. Предлог Одлуке о додели средстава Удружењима,
 14. Предлог Одлуке о избору програма за финансирање цркава и верских заједница у 2022. години,
 15. Предлог Одлуке о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  по  Захтеву  МЗ  Мајиловац,  (уређење депоније),
 16. Предлог Одлуке о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  по  Захтеву  МЗ  Мајиловац,  (текуће одржавање),
 17. Предлог Одлуке о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  по  Захтеву  ПУ  „Мајски  цвет“  Велико Градиште (набавке намирница за припремање хране),
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиште (за КО Десине, КО Бискупље, КО Макце – Божевац, КО Мајиловац, КО Дољашница  и  КО  Ђураково-Поповац,  а  све ради  чишћења  пропуста  и  канала  за  сакупљање атмосферских вода),
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (Перић Властимир из Тополовника)
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске резерве (МЗ Чешљева Бара)
 21. Предлог Решења о  давању  сагласности  на  Предлог  Одлуке  о  избору  приватног  партнера  за  обављање комуналне делатности одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о додели средстава Шах клубу „ВГСК“, (куповина 16 столова),
 23. Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Царевац на спроведен поступак непосредне погодбе ради давања у закуп непокретности корисника МЗ Царевац
 24. Предлог Решења о умањењу доприноса  за  уређење грађевинског  земљишта  за  изградњу  објеката који су  од значаја за привредни развој општине Велико Градиште
 25. Предлог Правилника о  измени  Правилника  о  организацији  и  систематизацији  радних  места  у  општинској управи,  општинском  правобранилаштву,  стручним  службама  и  посебним  организацјама  општине  Велико Градиште.

Број: 06-23/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                             Драган Милић,с.р.

 

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за април

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за  април

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27. и 28.04.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Велико Градиште се представило на 43. Међународном сајму туризма

Општина Велико Градиште представила је од 24. до 27. марта своје туристичке потенцијале на 43. Међународниом сајму туризма, највећој туристичкоја манифестацији у земљи и региону југоисточне Европе.

Туристичка организација је на самосталном штанду, али у кругу регионалне понуде,  привукла љубитеље романтичног одмора као и заљубљенике у мистичну историју, а поред Сребрног језера – туристичког центра, представљена је и средњовековна Рамска тврђава.

На посебној презентацији, у петак, 25. марта,  бројни посетиоци су се упознали са постигнутим резултатима и акцијама које је ова општина покренула у циљу јачања туристичке понуде као и о инвестицијама и примерима добре праксе, а овом приликом најављени су овогодишњи фестивали и јубилеји.

“Наш циљ је да доведемо госте  који су већ били, да нам се поново врате, и да доведемо нове госте. То нам је до сада успевало јер сваке године имамо нове садржаје. Када је неко одлучивао где ће ко да живи, ми смо били били привилеговани – живимо на обали Дунава, имамо Сребрно језеро које постаје окосница развоја туризма, не само Браничевског округа него и читаве Србије, а све је препознатљивије и на међународном плану. Све више имамо гостију из иностранства. Имамо реку Пек где се испира злато, још на онај стари начин.“, рекао је председник општине Велико Градиште Драган Милић, најавивши да се на Сребрном језеру гради нових 500 апартмана са 1000 кревета, уз већ постојећих 3000.

Он је, поред већ препознатљивих манастира и Рамске тврђаве, подсетио и на изградњу нове савремене марине на Дунаву са Министарством туризма, у вредности  од четири  милиона евра као и новог хотела од 10 хиљада квадратних метара те низ других активности.

Општина Велико Градиште сваке године организује туристичку презентацију у Темишвару и Решици док сваког викенда Сребрно језеро посети по неколико стотина гостију из суседне Румуније.

На представљању су се обратили и в.д. директора Туристичке организације општине Велико Градиште Браниславка Величковић и председница Удружења „Ђура Јакшић“ из Београда и координатор пројекта о Петру Благојевићу Снежана Милошевић.

Мистериозну причу о Благојевићу, чувеном вампиру из села Кисиљева – темом овогодишње презентације, испричао је професор историје Ненад Михајловић – Гоја, док су се се кроз перформанс глумаца посетиоци упознали са првим српским и светским вампиром.

 

 

image_pdfimage_print

Потписан Меморандум са Програмом “Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“

Председник општине Велико Градиште Драган Милић потписао је 24. марта у Београду, са још 14 општина, заједнички Меморандум о разумевању са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, Владом Швајцарске и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), којим се обавезују да ће у својим општинама унапредити процес укључивања грађана у процес доношења одлука на локалном нивоу.

Све оно што се заједнички договоре Влада Швајцарске ће и финансирати у укупном износу од 750.000 франака. Локалне самоуправе које су потписале меморандум су Ариље, Бојник, Велико Градиште, Власотинце, Голубац, Лесковац, Љубовија, Нови Пазар, Ужице, Ћуприја, Топола, Рашка, Мали Зворник, Жабаљ и Зајечар.

„Моја земља има традицију дугу више од 170 година у пружању могуćности грађанима да директно учествују, укључујуćи иницијативе и референдум у доношењу политичких одлука. Уверени смо да ово представља један од најефикаснијих инструмената успешног развоја Швајцарске. Ово је добра пракса коју са задовољством делимо. Зато подржавамо грађане и локалне самоуправе у Србији“, рекао је Урс Шмид, амбасадор Швајцарске у Србији.

„Пројекат је у функцији достизања планираних резултата који су постављени стратегијом реформе јавне управе, и посебно,програма за реформу система локалне самоуправе. Изабрани градови и општине добијају управо улогу носилаца тих квалитативних унапређења, која ће се огледати у већој отворености административног пословања и изградњи поверења између грађана и локалних самоуправа“, изјавио је Никола Тарбук, генерални секретар Сталне конференције градова и општина (СКГО).

Ова врста подршке трајаће до 2025. године и све ће се спроводити кроз швајцарски програм „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, швајцарске организације Хелветас.

„Друга фаза овог програма, која је завршена прошле године, подржала је 44 локалне самоуправе да остваре 4,7 милиона евра додатних прихода кроз порез на имовину. У 36 локалних самоуправа имплементирани су и акциони планови у области доброг управљања, кроз које су појачали учешćе грађана у локалном доношењу одлука“, објаснио је Александер Грунауер, вођа програма „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“.

Цео програм „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“ вредан је 5,2 милиона швајцарских франака и у потпуности је финансиран од стране Владе Швајцарске.

Извор: HELVETAS Swiss Intercooperation SRB; општина Велико Градиште

Фото: HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

image_pdfimage_print

Обавештење о затварању за саобраћај дела улице Обала краља Петра

Обавештавају се учесници у саобраћају да ће због радова на реконструкцији, у четвртак, 24.03.2022. године, за саобраћај моторних возила бити затворена деоница улице Обала краља Петра у Великом Градишту, од раскрснице са улицом Војводе Миленка до раскрснице са улицом Војводе Путника.

Улица ће бити затворена у времену од 08 до 15 часова, а саобраћај ће бити усмерен алтернативним працима при чему ће бити постављена одговарајућа саобраћајна сигнализација.

image_pdfimage_print

ПУ „Мајски цвет“: Конкурс за пријем деце за радну 2022/2023. годину

У складу са Правилником о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште и Oдлуком Управног одбора бр 492 од 10.03.2022. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ у Великом Градишту расписује:

 

Конкурс за пријем деце за радну 2022/2023 годину

 

Конкурс ће трајати од 01.04.2022. године до 30.04.2022. године.

Захтеви за упис деце искључиво се подносе на порталу E-Uprava у оквиру услуге E-Vrtić од 01. априла 2022. године

Деца која су похађала ПУ „Мајски цвет“ у радној 2021/22 години сматрају се уписаном децом (не уписују се поново).

Ако се пријави више деце од броја наведеног у конкурсу, комисија сачињава ранг-листу пријављене деце по мерилима утврђеним Правилником. Ранг листа се сачињава за сваку васпитну групу за коју се пријави више деце од броја одређеног у конкурсу.

Првенство при упису имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања приликом уписа, према следећим критеријумима:

 1. деце жртве насиља у породици
 2. деце из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 3. деца самохраних родитеља
 4. деца из социјално нестимулативних средина
 5. деца са сметњама у психофизичком развоју
 6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 7. деца тешко оболелих родитеља
 8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди
 9. деца предложена од стране центра за социјални рад,
 10. деца из средина у којима је усред породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.

Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

 1. деца запослених родитеља и редовних студената – 50 бодова;
 2. дете чији је један родитељ запослен а други незапослен – 20 бодова;
 3. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици – 10 бодова;

Максималан број бодова је 60 бодова.

У случају да двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

 1. према дужини чекања за пријем у Установу;
 2. према већем броју деце у породици;
 3. деца чији родитељи редовно измирују трошкове боравка за сву своју децу која су раније била уписана у Установу;
 4. деца чија су браћа/сестре уписани у Установу.

Пре подношења захтева за упис у Установу родитељ је дужан да измири све новчане обавезе према Установи.

Додатну документацију ( уколико је потребна ) можете послати скенирану на адресу: vrticvelikogradiste@yahoo.com .

Све информасије у вези уписа деце можете добити од овлашћених лица сваког радног дана од 7 до 14 часова на телефонe 062/8010034 и 062/8088760.

Број упражњених места по васпитним групама за упис деце
за радну 2022/23. годину

Узраст Број упражњених места
Јаслени узраст 6 месеци до 1 године

7

Јаслени узраст 1-3 године

22

Млаћи предшколски узраст 3 – 4 године

4

Предшколски узраст 4-5

9

Предшколски узраст 5-6

2

Припремни предшколски програм

13

Мешовити узраст – Цветић

9

Пожежено 3,5 до поласка у школу

12

Царевац 3,5 до поласка у школу

4

Десине 3,5 до поласка у школу

7

Мајиловац 3,5 до поласка у школу

8

Тополовник 3,5 до поласка у школу

17

Сираково 3,5 до поласка у школу

16

Курјаче 3,5 до поласка у школу

10

Кисиљево 3,5 до поласка у школу

14

Затоње 3,5 до поласка у школу

17

Макце 3,5 до поласка у школу

13

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,

БОШКА ВРЕБАЛОВА БР. 1

vrticvelikogradiste@yahoo.com

image_pdfimage_print

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица на територији општине Велико Градиште за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалуза адаптацију или поправку

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада за избор корисника, донетог од стране Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом на седници која је одржана, дана 21. марта 2022. године, расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦАСА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И  ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ 

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print