Обавештење о јaвној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 25.02.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • Стамбени објекат са апартманима спратности По+П+1, на к.п.бр. 2366/473 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Јовановић Милоша из Затоња, број предмета 353-122/2022-06
  • Стамбени објекат са апартманима спратности П+2, на к.п.бр. 2366/511 и 2366/512у К.О. Велико Градиште, инвеститора „ViV-Produkt“ д.о.о. из Великог Градишта, број предмета 353-123/2022-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 04.03.2022. године до 10.03.2022. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 10.03.2022. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print