Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Мајиловцу

На основу Одлукe број 5/2021 од 21.2.2022. године Савета МЗ Мајиловац, Комисија за закуп МЗ Мајиловац, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У МАЈИЛОВЦУ

 

 1. МЗ Мајиловац преко Комисије за закуп МЗ Мајиловац, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини корисника МЗ Мајиловац, и то:

– пословни простор површине 40 m² са тоалетом у површини од 8 m², укупне површине од 48 m², у саставу потојећег Дома културе у селу Мајиловац, на к.п. бр. 497 земљиште под зградом и другим објектом од 1162 m² из Л.н.бр. 229 КО Мајиловац.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 3 (три) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе депозит у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 2. Депозит се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште. модел 97, позив на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Мајиловац, у службеним просторијама МЗ Мајиловац или на адресу Мајиловац Ж.Ј.Шпанца бб, у селу Мајиловац.

Непокретност се може разгледати сваког радног дана од 9-13 часова, по претходној најави.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплати депозита, број рачуна за повраћај депозита, изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника садржи: име и презиме предузетника, адреса, број  личне карте, јединствени матични број грађана, извод из регистра надлежног органа, пословно име предузетника, матични број, доказ о уплати депозита, број рачуна за повраћај депозита, изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање правног лица садржи: назив и седиште правног лица, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, доказ о уплати депозита, број рачуна за повраћај депозита, изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 21.2.2022. године до 5.3.2022. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Мајиловац до 5.3.2022. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп, док у супротном губи право на враћање депозита.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 5.3.2022. године, са почетком у 19 часова у просторијама МЗ Мајиловац, у Мајиловцу, ул. Ж.Ј.Шпанца бб, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Мајиловац.

 1. Уколико најповољнији или једини понуђач у поступку јавног надметања пре доношења одлуке о давању у закуп непокретности одустане од изнете понуде, губи право на повраћај депозита.
 2. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од пријема позива закуподавца закључи Уговор о закупу, у ком случају му се уплаћени депозит урачунава у износ закупнине, док у супротном губи право на повраћај депозита.
 3. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 069/4081725 или лично у просторијама МЗ Мајиловац, особа за контакт Никола Пајић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Мајиловац, општине.

Број: 6/2022

Датум  22.2.2022. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Мајиловац

Иван Петровић

image_pdfimage_print