Јавни увид поводом израде треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Наш број: 353-667/2021-06
Датум: 24.02.2022.године
Велико Градиште

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 27., чланом 46. став 1. и чланом 51 б.  Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и 52/21), члана72. став 1. тачка 5. и чланом 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр.32/19),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА „БЕЛИ БАГРЕМ“
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 38/2021. Јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 24. фебруара 2022. године до 10. марта 2022. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. Јавна презентација биће одржана 03. марта  у 12 часова у свечаној сали зграде општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног Плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 10. мартом 2022. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 14.03.2022. године,  у Свечаној сали Општине Велико Градиште Житни Трг број 1, са почетком у 13. сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати само физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида. При одржавању презентације и јавне седнице, моле се заинтересована лица да се придржавају свих епидемиолошких мера.

Нацрт плана

Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове

image_pdfimage_print